INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.12.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s právní úpravou správního trestání a provést rozbor právní úpravy se zaměřením na vzájemné vazby mezi správním řádem, procesní částí přestupkového zákona a dalšími zvláštními předpisy.

První část webináře je koncipována jako průvodce procesní částí přestupkového zákona, v rámci které se účastníci semináře seznámí s procesní aplikací jednotlivých institutů a subsidiární použitelností správního řádu. Lektor zároveň upozorní na aktuální judikaturu správního řízení a na poslední novelizaci přestupkového zákona provedenou zákonem č. 417/2021 Sb. Vysvětlena bude např. ochrana osob vystupujících v řízení, institut nepřípustného zastoupení, změny ohledně postavení osoby přímo postižené spácháním přestupku. Druhá část webináře je pak myšlena jako praktické cvičení s lektorem, kdy účastníci budou zapojeni do řešení konkrétních procesních situací. Lze např. příkazem na místě vyřešit v souběhu několik přestupků? A jak vypsat takový příkazový blok? Má osoba přímo postižená spácháním přestupku právo na tlumočníka na náklady správního orgánu? Staví se promlčecí doba v případě, bylo-li o skutku vedeno trestní řízení v cizině?

Webinář je určen všem úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají především přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, členům komisí k projednávání přestupků a dalším zaměstnancům správních úřadů rozhodujících v prvním stupni. Webinář je vhodný pro již praktikující úředníky.

Program webináře:

  • Rozbor procesní části zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
    • vysvětlení aplikace platné a účinné právní úpravy a subsidiarita správního řádu
    • úkony před a po zahájení řízení
  • Praktická cvičení - řešení konkrétních procesních situací, diskuse, výměna názorů