INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vyplňování daňových přiznání právnických osob, uzavření účetnictví

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.2.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je pomoci účastníkům zorientovat se v účetní závěrce právnických osob, včetně změn Daně z příjmu právnických osob 2022, změn 2023 a novely zákona o účetnictví.

Hlavní náplní semináře je podat komplexní informace o účetní závěrce právnických osob. Zákonná optimalizace Daně z příjmu právnických osob, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, audit, komunikace s finančním řadem.

Bude specifikována závěrka podniatelských seskupení, poboček českých firem v zahraničí. Správná inventarizace a její praktické provedení. Do výkladu jsou zapracovány i změny UZ v důsledku Covidu a jakým způsobem Covid ovlivnil účetnictví podnikatelských subjektů.

Program semináře:

 • Legislativní rámec, změny v důsledku novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhláška, změny interpretací NÚR 2022
 • Inventarizace, opravy chyb minulého účetního období
 • Odsouhlasení pohledávek a závazku k rozvážnému dni
 • Daňové neuznatelné výdaje na řádku 40 DPPO, pokyn D 22
 • Účetní a daňové odpisy HM, optimalizace pomocí odepisování
 • Kursové přepočty k rozvážnému dni
 • Změny v tvorbě opravných položek
 • Rezervy a jejich daňový odpočet, změna zákona o rezervách
 • Ocenění cenných papírů a podílů, změna u mikro účetní jednotky, převod mikro účetní jednotky na malou a opačně
 • Dohadné položky-nástroj pro daňovou optimalizaci
 • Časové rozlišení nákladu a výnosu
 • Odložená a splatná daň
 • Cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení
 • Dodanění závazků
 • Uplatnění odčitatelných položek od základu daně
 • Slevy na dani, výpočet slevy za pracovníky se ZPS
 • Výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
 • Uplatňování ztrát z minulých let, zvýšení limitu daru
 • Odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik
 • Platný tiskopis daňového přiznání, přílohy k daňovému přiznání
 • Zahrnutí zahraničních příjmů po do DPPO – základní přehled
 • Kdo podléhá povinnému auditu účetní závěrky, kdo sestavuje zprávu o propojených osobách dle ZoK
 • Jak správné připravit účetní jednotku na audit účetní závěrky, novela zákona o auditorech a mezinárodních standardů pro audit
 • Pozor na přílohu k účetní závěrce – zejména v oblasti řešení nepřetržitého trvání účetní jednotky
 • Způsoby podání daňového přiznání a způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky
 • Rozdělování hospodářského výsledku ve světle novely rok od 01.01.2021
 • Základní zásady daňového řízení – kontrola správce daně, novela daňového řádu 2021
 • Zásadní novinky DPPO 2022,2023
 • Příklady z praxe, odpovědi na dotazy