INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v době COVIDu - včetně změn 2021, 2022

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 30 minut
Nahráno: 3.2.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je, aby se posluchači zvládli orientovat v účetní závěrce právnických osob včetně změn DPPO 2021, změn 2022 a novely zákona o účetnictví. Dále podat komplexní informace o účetní závěrce právnických osob, zákonné optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, správná inventarizace a její praktické provedení. Do výkladu jsou zapracovány i změny v důsledku Covidu a jakým způsobem Covid ovlivnil účetnictví podnikatelských subjektů.

Program webináře:

  • Legislativní rámec, změny v důsledku novely ZÚ, prováděcí vyhláška, změny NÚR 2021
  • Inventarizace, opravy chyb minulého účetního období
  • Odsouhlasení pohledávek a závazku k rozvažnému dni
  • Daňové neuznatelné výdaje na ř. 40 DPPO, pokyn D 22
  • Účetní a daňové odpisy majetku, optimalizace pomocí odepisování
  • Kursové přepočty k rozvažnému dni
  • Změny v tvorbě opravných položek
  • Rezervy a jejich daňový odpočet, změna zákona o rezervách
  • Ocenění cenných papírů a podílů, změna u mikro ÚJ, převod mikro ÚJ na malou a opačně
  • Dohadné položky - nástroj pro daňovou optimalizaci
  • Časové rozlišení nákladu a výnosu
  • Odložená a splatná daň
  • Cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení
  • Dodanění závazku
  • Uplatnění odčitatelných položek od základu dané
  • Slevy na dani, výpočet slevy za ZPS
  • Výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
  • Uplatňování ztrát z minulých let, zvýšení limitu daru, Loss carry-back
  • Odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik
  • Platný tiskopis DP, přílohy k DP
  • Zahrnutí zahraničních přijmu PO do DPPO - základní přehled
  • Kdo podléhá povinnému auditu účetní závěrky, kdo sestavuje zprávu propojených osobách dle ZOK
  • Jak správné připravit ÚJ na audit ÚZ, novela zákona o auditorech a mezinárodních standardů pro audit
  • Pozor na přílohy k ÚZ - zejména v oblasti řešení nepřetržitého trvání ÚJ v důsledku covidu
  • Způsoby podaní DP a způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky
  • Rozdělování HV ve světle novely ZOK od 01.01.2021
  • Základní zásady daňového řízení - kontrola správce daně, novela DŘ 2021
  • Zásadní novinky DPPO 2021,2022
  • Příklady z praxe