V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka podnikatelských právnických osob 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.2.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je zorientovat se v účetní závěrce právnických osob včetně aktuálních změn, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, audit, komunikace s FÚ. Specifika-závěrka podnikatelských seskupení, poboček českých firem v zahraničí. Správná inventarizace a její praktické provedení. Školení je určeno pro ekonomy, daňové poradce, auditory apod.

Program semináře:

 • Legislativní rámec, změny v důsledku novely ZÚ, prováděcí vyhláška, změny NUR 2020
 • Inventarizace, opravy chyb minulého účetního období
 • Odsouhlasení pohledávek a závazku k rozvážnému dni
 • Daňové neuznatelné výdaje, změna u členských příspěvků, pokyn d 22
 • Účetní a daňové odpisy, optimalizace pomocí odepisování
 • Kursové přepočty k rozvážnému dni
 • Změny v tvorbě opravných položek
 • Rezervy a jejich daňový odpočet? změna zákona o rezervách
 • Ocenění CP a podílů, změna u mikro ÚJ
 • Dohadné položky-nástroj pro daňovou optimalizaci
 • Časové rozlišení nákladu a výnosu
 • Odložená daň
 • Cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení
 • Dodanění závazku
 • Uplatnění odčitatelných položek od základu dané
 • Slevy na dani, výpočet slevy za ZPS
 • Výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
 • Uplatňování ztrát z minulých let, zvýšení limitu daru, loss carryback
 • Odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik
 • Platný tiskopis DP, přílohy k DP
 • Zahrnutí zahraničních přijmu PO do DPPO
 • Kdo podléhá povinnému auditu účetní závěrky, kdo sestavuje zprávu o propojených osobách dle ZOK
 • Jak správné připravit ÚJ na audit ÚZ, novela zákona o auditorech a mezinárodních
 • Standartu pro audit
 • Pozor na přílohy k ÚZ - zejména v oblasti řešení nepřetržitého trvání ÚJ
 • Způsoby podání DP a způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky
 • Základní zásady daňového řízení -kontrola správce daně, novela daňového řádu 2021
 • Novinky DPPO 2020
 • Modifikace ÚZ v důsledku covidu
 • Příklady z praxe, odpovědi na dotazy