Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v dobé COVIDu - včetně změn 2021, 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.1.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je orientace v účetní závěrce právnických osob včetně změn DPPO 2021, změn 2022 a novely zákona o účetnictví. Dále podat komplexní informace o účetní závěrce právnických osob, zákonné optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, správná inventarizace a její praktické provedení. Do výkladu jsou zapracovány i změny v důsledku Covidu a jakým způsobem Covid ovlivnil účetnictví podnikatelských subjektů.

Program semináře:

 • Legislativní rámec, změny v důsledku novely ZÚ, prováděcí vyhláška, změny NÚR 2021
 • Inventarizace, opravy chyb minulého účetního období
 • Odsouhlasení pohledávek a závazku k rozvažnému dni
 • Daňové neuznatelné výdaje na ř. 40 DPPO, pokyn D 22
 • Účetní a daňové odpisy majetku, optimalizace pomocí odepisování
 • Kursové přepočty k rozvažnému dni
 • Změny v tvorbě opravných položek
 • Rezervy a jejich daňový odpočet, změna zákona o rezervách
 • Ocenění cenných papírů a podílů, změna u mikro ÚJ, převod mikro ÚJ na malou a opačně
 • Dohadné položky - nástroj pro daňovou optimalizaci
 • Časové rozlišení nákladu a výnosu
 • Odložená a splatná daň
 • Cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení
 • Dodanění závazku
 • Uplatnění odčitatelných položek od základu dané
 • Slevy na dani, výpočet slevy za ZPS
 • Výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
 • Uplatňování ztrát z minulých let, zvýšení limitu daru, Loss carry-back
 • Odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik
 • Platný tiskopis DP, přílohy k DP
 • Zahrnutí zahraničních přijmu PO do DPPO - základní přehled
 • Kdo podléhá povinnému auditu účetní závěrky, kdo sestavuje zprávu propojených osobách dle ZOK
 • Jak správné připravit ÚJ na audit ÚZ, novela zákona o auditorech a mezinárodních standardů pro audit
 • Pozor na přílohy k ÚZ - zejména v oblasti řešení nepřetržitého trvání ÚJ v důsledku covidu
 • Způsoby podaní DP a způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky
 • Rozdělování HV ve světle novely ZOK od 01.01.2021
 • Základní zásady daňového řízení - kontrola správce daně, novela DŘ 2021
 • Zásadní novinky DPPO 2021,2022
 • Příklady z praxe, odpovědi na dotazy