INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.9.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Eva Kuzmová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad bude zaměřen na shrnutí právní úpravy přestupků provedené zákonem č. 200/1990 Sb. ve znění jeho poslední novely č. 204/2015 Sb., a správních deliktů v této oblasti, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci předmětné problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Odpovídající znalost této problematiky bude s ohledem na přechodná ustanovení nového přestupkového zákona i nadále žádoucí.

Následně bude věnována podrobná pozornost novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně srovnání podobností a rozdílů právní úpravy dosavadní a právní úpravy nové a zejména pak objasnění zcela nových institutů na úseku správního trestání ve vazbě skutkové podstaty protiprávních jednání obsažených ve stavebním zákoně.

Seminář je určen pracovníkům obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

Program semináře:

 • Správní trestání – základní zásady, správní delikty – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu
 • Shrnutí dosavadní právní úpravy:
  • právní úprava přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění novely provedené zákonem č. 204/2015 Sb. (platná a účinná do 30.6.2017):
   • obecná část (formální a materiální znaky skutkových podstat, kritéria pro ukládání sankcí, absorpční zásada, zánik odpovědnosti)
   • procesní úprava řízení (příslušnost, společné řízení, postup před zahájením řízení – podnět x podání, zahájení řízení, účastníci řízení – procesní zastoupení, nahlížení do spisu postup před zahájením řízení, zjišťování stavu věci, ústní jednání, zastavení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky, blokové a příkazní řízení
  • právní úprava správních deliktů podle stavebního zákona a správního řádu (platná a účinná do 30.6.2017)
 • Právní úprava provedená zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
  • část první – obecná ustanovení (časová, osobní působnost)
  • část druhá – základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce za přestupek, správní tresty – kritéria pro jejich ukládání)
  • část třetí – řízení o přestupcích (příslušnost a změny příslušnosti, doručování, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, průběh řízení – zahájení řízení, ústní jednání, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, zvláštní druhy řízení – společné řízení, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, opravné prostředky
  • část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona (vliv změnového zákona č. 183/2017 Sb. a novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.)
 • Právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu
 • Diskuse a závěr