INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o účetnictví

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.12.2024
9:00 - 13:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Lenka Kruntorádová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit posluchače se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2025 a navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů. Jedná se o největší změny v účetnictví, resp. účetních závěrkách od roku 2025.

Program bude reagovat i na aktuální vývoj změn v navazujících předpisech, tj. vyhlášce k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele, popř. českých účetních standardů pro podnikatele, zákona o auditorech a standardů pro audit.

Webinář je určen finančním manažerům, účetním metodikům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Program webináře:

 • Zavedení principu mezinárodních účetních standardů, důvod novelizace zákona
 • Převodový můstek účetnictví k 01.01.2025, nová struktura rozvahy a výsledovky - důraz na správnost vykazování
 • Změna kategorizace účetních jednotek – mikro, malé a střední a důsledky této kategorizace do vedení
 • učetnictví a zveřejňování závěrek, změny v ověřování úz auditorem
 • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, výroční zpráva, zpráva vedení
 • Přednost obsahu nad formou
 • Změny v oceňování majetku-PC, ocenění 1 Kč, reálná hodnota, jmenovitá hodnota, současná a očekáváná hodnota
 • Diskontování dlouhodobých aktiv a pasiv
 • Leasing
 • Dotace
 • Goodwill
 • Rezerva na likvidaci
 • Technické zhodnocení
 • Odložená daň
 • Funkční měna (platné již od 1. 1. 2024), placení daní a funkční měna, kurs přepočtu
 • Vylučování nerealizovaných kursových zisku a ztrát (platné již od 1. 1. 2024)
 • Hotovostní účetnictví
 • Elektronizace účetnictví
 • Praktické příklady
 • Dotazy, diskuse