V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací, aktuality v roce 2020 a pro rok 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.11.2020
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je připravit posluchače na provedení inventarizace a seznámit je s aktualitami v oblasti daní a účetnictví pro rok 2021.

Program webináře:

 • Inventarizace majetku a závazků
  • Stručná rekapitulace předpisů pro rok 2020, poslední novela inventarizační vyhlášky, časté chyby při její aplikaci, doporučení pro rok 2020, cíle inventarizace
  • Vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci - dle vnitřního kontrolního systému
  • Prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy
  • Plán inventur a harmonogram účetní závěrky za rok 2020, zapracování rozhodného dne
  • Inventarizační komise, určení zodpovědnost členů komisí
  • Realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci
  • Jak v roce 2020 správně provést inventuru účtu 403 - investiční transfery
  • Příklady inventarizačních evidencí - inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence
  • Příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci
  • Příprava účetních záznamů
  • Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví - příklady kontrolovaných údajů
  • Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
  • Kontrola správnosti odpisového plánu, stručná rekapitulace ČÚS č. 708, zůstatková hodnota, počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku, zbytková hodnota
  • Ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
  • Provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody.
  • Inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy a zjednodušené inventurní soupisy. Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob.
  • Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů
  • Příklady nejčastěji zjištěných rozdílů. Kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů. Stanovisko MFČR k novele zákona o DPH
  • Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
  • Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu.
  • Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení
 • Aktuality v roce 2020
  • Závažná zjištění nově pro všechny účetní jednotky
  • Rekapitulace změn předpisů v r. 2020, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC
  • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy
 • Očekávané změny v roce 2021
  • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů
  • Připravovaná novela vyhlášky o FKSP
  • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje