INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví obcí a příspěvkových organizací

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
8.9.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům, účetním poradcům a metodikům.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky a rozpočtových pravidel.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

Program semináře:

  • Obecná pravidla pro vykazování dlouhodobého hmotného majetku včetně obsahového vymezení jednotlivých položek rozvahy a specifických případů vykazování (např. věcná břemena, právo stavby, sbírky muzejní povahy)
  • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, a to zejména se zaměřením na oceňování (např. zahrnování / nezahrnování nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku do pořizovací ceny)
  • Technické zhodnocení provedené na vlastním i cizím dlouhodobém hmotném majetku
  • Odpisování dlouhodobého hmotného majetku (např. význam odpisů, způsoby odpisování, aktualizace odpisového plánu, zbytková hodnota)
  • Tvorba opravných položek
  • Bezúplatné převody dlouhodobého hmotného majetku mezi vybranými účetními jednotkami i mimo vybrané účetní jednotky
  • Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (majetek určený k prodeji, směna atd.)
  • Tvorba a čerpání fondu investic související s financováním dlouhodobého hmotného majetku u příspěvkových organizac