INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o svobodném přístupu k informacím od A do Z pro začínající úředníky

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.11.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. František Malý 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je rozšíření a prohloubení teoretických znalosti právní úpravy práva na informace a praktických poznatků nutných ke správné aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a dalších souvisejících zákonů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří se přímo i nepřímo podílejí na poskytování informací veřejnosti.

Program semináře:

 • Ústavní základy práva na informace
  • ústavní a mezinárodněprávními základy práva na informace, zásadní rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva týkající se práva na informace; základní orientace v relevantních právních předpisech; střet ústavního práva na informace s ostatními ústavně garantovanými právy (právo na ochranu osobnosti a osobních údajů a jiné)
 • Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; pojem informace podléhající informační povinnosti; nová a neexistující informace a tzv. vytváření nových informací; okruh subjektů povinných poskytovat informace; způsoby poskytování informací; povinné a dobrovolné zveřejňování informací; otevřená data; vyřizování individuálních žádostí o informace, a to jak z hlediska procesního (určení, kdy jde o žádost podle informačního zákona, způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, posouzení a vyřízení žádosti, počítání a prodlužování lhůt apod.); tak hmotněprávního, tj. z hlediska důvodů pro neposkytnutí informace (zejména z hlediska ochrany osobních údajů, obchodního tajemství a „důvěrnosti“ výkonu veřejné správy); přezkoumávání postupů povinných subjektů jejich nadřízenými orgány na základě podaných stížností a odvolání (včetně možnosti autoremedury);  možnosti ochrany žadatelů o informace, včetně soudní ochrany, proti postupům povinných subjektů; možnosti ochrany povinných subjektů proti zneužívání práva na informace (šikanózní a obstrukční žádosti); úhrada nákladů za poskytnutí informace (včetně tzv. mimořádně rozsáhlého vyhledání informací); vztahy informačního zákona a správního řádu (poskytování informací ze správních spisů).
 • Poskytování informací podle zvláštních právních předpisů
  • základní pravidla poskytování informací podle zákonů o územních samosprávných celcích
 • Připravované legislativní změny a aktuální vývoj judikatury
  • probíhající a připravované změny; aktuální judikatura a její očekávaný vývoj