INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Výkon matriční agendy v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.12.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Bc. Karolína Kofroňová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem je seznámit účastníky semináře převážně s výkonem matriční agendy v praxi s výkladem a ukázkami konkrétních matričních příkladů (zápisy do matričních knih, dodatečné záznamy, uvedení jména a příjmení). Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – matrikářům matričních úřadů.

Program semináře:

 • Základní právní předpisy na úseku matrik
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
  • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Sdělení MZV č. 45/1999 Sb. - sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii.
 • Kniha narození – obsah zápisu v matriční knize narození, předložení dokladů k zápisu narození, domácí porod, určení a popření otcovství, osvojení,  zápis jména a příjmení do knihy narození, rodné příjmení,  tzv. zdvojená jména, zápis druhého jména (otčestva), žádost o užívání jména v české podobě, volba druhého jména,  plnění oznamovací povinnosti, změna jména a příjmení
 • Kniha manželství – formy uzavření manželství, doklady potřebné k uzavření manželství, neplatnost manželství, zdánlivé manželství, obsah zápisu v matriční knize manželství,  zápis jména a příjmení do matriční knihy manželství,  tvorba příjmení po uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, užívání příjmení žen, uzavření manželství zmocněncem, změna příjmení po rozvodu manželství, užívání příjmení v nesprávné podobě, plnění oznamovací povinnosti, správní poplatky, změna jména a příjmení za trvání manželství.
 • Předkládání a uznávání cizozemských veřejných listin na území České republiky podle  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii, dále dle dvoustranných a vícestranných úmluv.
 • Odpovědi na dotazy účastníků semináře, diskuze