INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákony o odpadech a obalech, změny od 1.1.2016

Přednáší: Ing. Marie Boehmová
Délka videa: 3 hodiny a 20 minut
Nahráno: 12.11.2015
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady a obaly, se současně platnou i připravovanou legislativou upravující tuto oblast a také s častými problémy v odpadovém hospodářství. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Při kontrolách odpadového hospodářství u původců odpadů a provozovatelů zařízení k nakládání s odpady se správní orgány stále setkávají s nedostatky, které se týkají oblasti odpadového hospodářství, a to především s neznalostí právních předpisů, jejichž důsledkem je protiprávní jednání a následné ukládání pokut.

Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství.

Program semináře:

 • Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Aktuální znění zákona o odpadech (změny zákona platné od r. 2015 a 2016))
  • Novela zákona o odpadech  - bezhotovostní platby za kovy vykupované ve sběrnách; nový systém sběru pneumatik; uvedení zákon o odpadech do souladu s evropskou legislativou
  • Zařazování odpadů
  • Co je to vedlejší výrobek
  • Kdy odpad přestává být odpadem
  • Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
  • Povinnosti původců  a povinnosti provozovatelů zařízení při nakládání s odpady (upozornění na nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe)
  • Plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
  • Vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
  • Sankční řízení
  • Přestupkové řízení
  • Diskuse
 • Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Právní předpisy pro nakládání s obaly – (současně platná legislativa)
  • Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů
  • Kdo má povinnost zajistit  zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů a jak zajistit plnění těchto povinností
  • Na koho se vztahuje povinnost podat návrh na zápis do seznamu osob
  • Evidence obalů, ohlašovací povinnost
  • Spolupráce s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM
  • Sankční řízení