V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rušení trvalého pobytu

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.3.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jana Kovačová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen úředníkům obcí a krajských úřadů, kteří rozhodují o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana v prvoinstančním správním řízení a v odvolacím řízení.

Cílem je seznámit účastníky semináře se správním řízením na úseku evidence obyvatel, při kterém se rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to jak po stránce věcné, tak procesní. V rámci výkladu jsou účastníkům semináře vyložena ustanovení správního řádu, podle kterých je nutno postupovat v těchto typech správních řízení a dále jak se vypořádat s aplikací speciálních ustanovení, tj. tím, co stanoví příslušná ustanovení zákona o evidenci obyvatel. Značný důraz je kladen na vysvětlení těch částí správního řízení, v nichž se v praxi vykytují nejčastější výkladové problémy a nejčastější procesní pochybení. Daná problematika je dokreslena pomocí četných příkladů z praxe.

Program semináře:

 • Evidence obyvatel a správní řád.
 • Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke kategorii trvalý pobyt, zejména k jeho změně a zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 • Příslušnost k rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení, zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu
 • Administrace vedení správního řízení (spis), jednání oprávněných úředních osob)
 • Doručování, zvláštnosti doručování dle správního řádu
 • Průběh řízení s vymezením specifik pro řízení návrhové a řízení z moci úřední - úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení a zastavení řízení
 • Dokazování, vydání rozhodnutí
 • Odvolání, úkony ohlašovny po přijetí odvolání
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze a zodpovědění dotazů