INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.12.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Ivana Kejřová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je rozšíření a prohloubení teoretických znalosti právní úpravy práva na informace a praktických poznatků nutných ke správné aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a dalších souvisejících zákonů.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se přímo i nepřímo podílejí na poskytování informací veřejnosti podle informačního zákona

Program webináře:

 • Ústavní rozměr práva na informace
  • ústavní základy práva na informace, zásadní rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva týkající se práva na informace; Listina základních práv a svobod základní orientace v relevantních právních předpisech; střet ústavních práv na informace s ostatními ústavně garantovanými právy (nedotknutelnost osoby a soukromí, čl. 10 LZPS,právo na ochranu osobnosti a osobních údajů a jiné).
 • Připravované legislativní změny a aktuální vývoj judikatury
  • aktuální novelizace zákona; probíhající a připravované změny
 • Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • InfZ jako obecný předpis pro poskytování informací, výluky z informačního zákona; povinné subjekty (státní orgány, USC a jejich orgány a veřejné instituce) versus žadatelé dle InfZ; podávání žádostí žadateli; působnost povinných subjektů podle InfZ, pojem informace podléhající informační povinnosti; posouzení žádosti o poskytnutí informací (možnosti dle § 14 odst. 5 InfZ); způsoby poskytování informací; přezkoumávání postupů povinných subjektů jejich nadřízenými orgány na základě podaných stížností a odvolání (včetně možnosti autoremedury); možnosti ochrany žadatelů o informace, včetně soudní ochrany, proti postupům povinných subjektů; použitelnost správního řádu v procesu poskytování informací na základě písemné žádosti; zákonné výjimky z poskytování informací; omezení práva na informace (utajovaná informace, obchodní tajemství – definice, judikatura) ochrana osobnosti; test poměrnosti (proporcionality); úhrada nákladů (oznámení, vyčíslení, sazebník, postup při vyřízení) včetně tzv. mimořádně rozsáhlého vyhledání informací; odmítnutí žádosti o informace; odvolání; stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace; zneužití práva na informace (šikanózní a obstrukční žádosti; poskytování informací o platech a odměnách (procesní postup včetně aktuální judikatury); poskytování informací o vzdělání
 • Poskytování informací v souvislosti s GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů a InfZ
  • aktuální postup a judikatura
 • Poskytování informací podle zvláštních právních předpisů
  • poskytování informací obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) včetně připravované novely zákona; úhrada nákladů
  • poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.; o právu na informace o životním prostředí (úhrada nákladů).
  • nahlížení do spisu (§ 38 zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád) a informace ze správního spisu podle InfZ
   • vztah mezi správním řádem a InfZ při poskytování informací ze správního spisu s aktuální judikaturou
   • poskytování dokumentace stavby podle stavebního zákona včetně platné judikatury