V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.5.2021
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D. 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a na příkladech vysvětlit správné postupy v praxi.

Program webináře:

 • Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, povinnost péče o dřeviny
  • Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   • Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; Aktualizovaná metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 1/2020), další metodické materiály MŽP
  • Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017) a novela § 10 zákona o drahách účinná od 15. 1. 2020, změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018)
   •  Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky OOP ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
   • Fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu zaváděná od 1.1.2021 novelou stavebního zákona (zákon č. 403/2020 Sb.) - vztah k § 8 odst. 6 ZOPK
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. - novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka (účely vyvlastnění), ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny
   • Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce
  • Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
   • Kdy se o nedovolené zásahy nejedná (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj., přesazování a jiné nestandardní zásahy do dřevin z pohledu práva 
  • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin
   • „Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; vztah k občanskoprávní odpovědnosti za škodu a trestněprávní odpovědnosti
 • Povolování kácení dřevin
  • Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny
   • Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. a správního řádu, účast občanských sdružení (spolků) (omezení novelou § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinnou od 1. 1. 2018); závazné stanovisko namísto rozhodnutí o povolení kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle stavebního zákona (novela zákonem č. 225/2017 Sb.)
  • Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení
   • Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi
  • Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les
   • Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí
  • Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les
   • Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
 • Dřeviny z pohledu dalších právních předpisů (vodní zákon, energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích atd., občanský zákoník)
  • Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku
   • vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva („nový“ občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)