INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hospodaření a majetkoprávní jednání v prostředí obce

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.11.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Václav Chmelík 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je osvětlit problematiku hospodaření a nakládání s majetkem obcí. Daná problematika představuje jednu z nejtypičtějších činností, kterou obce ve své samostatné působnosti vykonávají. Právní úprava hospodaření a nakládání s obecním majetkem obsažená zejména v zákoně o obcích je v mnoha ohledech velmi stručná a roztříštěná. Právě stručnost a obecnost právní úpravy vede k rozličným komentářovým výkladům a v praxi ke stále mnohdy ne zcela jasným situacím. Významnou roli při hospodaření a nakládání s komunálním majetkem zastává proto judikatura, která na konkrétních případech pomáhá obecné hranice stanovených povinností vymezovat, nicméně i v tomto případě je nutné konstatovat, že interpretace předmětných právních norem není vždy jednotná a vývoj judikatury i doktrinálních názorů není dosud zcela ukončen. Cílem vzdělávacího programu je proto poukázat i na rozličné praktické problémy, které z uvedené stavu pramení a se kterými se obce mohou při nakládání s majetkem v praxi setkat.

Účastníci budou seznámeni s předmětnou právní úpravou a budou jim vysvětleny základními pojmy (principy) včetně vzájemných souvislostí. Následně bude pozornost věnována výkladu všech jednotlivých institutů a jednotlivých povinností (např. pozornost bude věnována dílčím povinnostem, které ve svém souhrnu naplňují péči řádného hospodáře, dále kompletnímu procedurálnímu postupu, který je pro realizaci platného majetkoprávního jednání obce nezbytný, podrobně byla analyzována jak problematika záměru, tak následného vytvoření vůle - tzn. aspektům rozhodnutí příslušného orgánu obce - a projevu vůle navenek - tzn. samotné realizaci právního jednání – typicky uzavření smlouvy). Zároveň bude snahou uvedené prezentovat a vysvětlit na praktických příkladech s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

Program semináře:

 • Základní principy
  • Právní postavení obcí – ústavní a zákonný základ.
  • Obec jako subjekt vlastnického práva.
  • Samostatná a přenesená působnost.
 • Obce a občanský zákoník, majetek obcí a jeho možné třídění
  • Dopad občanského zákoníku na obec, změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva.
  • Majetek obce a jeho možné třídění.
 • Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem
  • Povinnost péče řádného hospodáře, a to jak v kontextu zákona o obcích, tak v kontextu občanského zákoníku.
 • Cena obvyklá
  • Problematiky ceny obvyklé, jejího určování, zdůvodňování odchylek.
 • Povinnost zveřejnit záměr
  • Záměr coby jedna z nejdůležitějších povinností při nakládání s majetkem.
  • Náležitosti záměru, doba a místo zveřejnění, nedostatky, následky.
 • Rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici
  • Pravomoci jednotlivých orgánů obce.
  • Možnosti vyhrazování pravomocí.
  • Náležitosti rozhodnutí.
  • Předsmluvní odpovědnost.
  • Doložka
 • Realizace právního jednání
  • Uzavření smlouvy.
  • Zastupování obce, možnosti zastoupení třetí osobou.
  • Možnosti soudní a jiné ochrany.