INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.9. - 17.9.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Bc. Elena Vontorková 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se
15.10. - 16.10.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Bc. Elena Vontorková 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří zpracovávají personální a mzdovou agendu.

Program semináře:

 • PRVNÍ DEN  -  Zákoník práce
  • Vznik pracovního poměru Povinnosti zaměstnavatelů: závislá práce, nelegální práce vč. sankcí, vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd., pracovnělékařské služby
  • Další povinnosti zaměstnavatele - pracovní smlouva-náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou, zaměstnání na dohody o provedení práce a pracovní činnosti, souběh dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti,
  • Ukončení pracovního poměru - doručování písemností podle zákoníku práce – upozornění na chyby, okamžité zrušení pracovního poměru, vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
  • Dovolená a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku - Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená, čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny, převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené.
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance - s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Náhrady škody – obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody

 • DRUHÝ DEN - Mzdová problematika
  • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – dodržování minimální a zaručené mzdy a dopady této změny do dalších právních předpisů – zákoník práce, zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti – odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách, mzdové výměry – určení mzdy, mzdové/platové výměry – stanovení tarifní mzdy/platu, rozdíl mezi mzdou a platem, příklady na výpočet mzdy, platu, odměny, zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost, řada názorných výpočtů a příkladů.
  • Srážky ze mzdy, platu, odměny - nový výpočet srážek, novela Insolvenčního zákona
   Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky, insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě, srážky z jiných příjmů, srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu, dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce, pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny, datová schránka a exekuční tituly, změny plátce mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, postup výpočtu, občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy, zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2020, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, nezabavitelné částky v roce 2020 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku, nejistá povinnost součinnosti zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu, praktické příklady na výpočty srážek.
  • Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění – vyměřovací základ v roce 2019, změna výše rozhodného příjmu pro ZMR, nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty, způsoby vrácení přeplatků na pojistném, opravné přehledy, penále a jeho výpočet, pravděpodobná výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále, zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného, povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské, termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců, možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu, pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného.
  • Problematika daně ze závislé činnosti 2020 – poplatníci podléhající zvláštní sazbě daně (srážkové dani) - částky daňového zvýhodnění na dítě, daňový bonus, názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči, dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance), ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem
  • Součásti budou rozsáhlé materiály vypracované lektorkou, vč. praktické příklady a návody na řešení specifických situací.