V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.3. - 17.3.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Marie Hajšmanová 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Tento dvoudenní kurz se koná v pondělí 15.3. a ve středu 17.3. (v úterý 16.3. kurz neprobíhá)

Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou mzdových předpisů a zákoníku práce ve vazbě na práci ve mzdové účtárně a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů a doporučených postupů.

Program semináře:

 • 1. den - pondělí 15.3.2021
  • Základy pracovního práva
   • pojem závislá práce
   • vnitřní předpisy zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, mzdová a platová práva zaměstnanců
   • pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr (jejich uzavření, rozvázání a skončení, základní rozdíly v právech a povinnostech z nich plynoucích) 
   • základní zásady pro určení nároku na dovolenou, její čerpání
   • základní zásady pro vymezení překážek v práci
   • odměňování za práci – pojmy mzda a plat, minimální a zaručená mzda, odměna z dohod, zákonné příplatky ke mzdě a platu, odměna za pracovní pohotovost
   • průměrný výdělek, jeho formy a použití pro pracovně právní a jiné účely, výpočet a použití náhrady mzdy a platu
   • srážky z mezd, platů a odměny
  • Daň z příjmů ze závislé činnosti
   • základní zásady pro rozlišení zdaňovaných příjmů vyplácených zaměstnavatelem – příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené, zdanitelné příjmy
   • výpočet základu daně a daňové povinnosti formou zálohy na daň nebo zvláštní sazbou daně 
   • daňové prohlášení jako základ pro výpočet daňové povinnosti zaměstnance, jeho vyplnění
   • slevy na dani uplatňované pro stanovení měsíčních záloh na daň, jejich prokazování
   • roční daňová povinnost poplatníka, nezdanitelné části základu daně
 • Druhý den - středa 17.3.2021
  • Sociální a zdravotní pojištění
   • rozlišení pracovněprávních vztahů z pohledu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, účast na pojištění 
   • účast na nemocenském pojištění a z ní vyplývající povinnosti z pohledu pojistného na sociální a zdravotní pojištění (pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu, atd.)
   • vyměřovací základy, rozdílné přístupy zákonů z hlediska sociální zabezpečení a zdravotního pojištění, vymezení osob, za něž má povinnost hradit zdravotní pojištění stát  
   • výpočet a odvod pojistného
   • povinnosti zaměstnavatele vyplývající z předpisů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění
  • Nemocenské pojištění a náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti poskytovaná zaměstnavatelem
   • podmínky nároku na náhradu mzdy a nemocenské dávky, okruh pojištěných osob
   • výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti 
   • druhy dávek nemocenského pojištění a jejich výpočet
   • povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k OSSZ
  • Důchodové pojištění
   • věk potřebný pro nárok na starobní důchod 
   • evidenční list důchodového pojištění
   • oznamovací povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců, jimž byl přiznán tzv. předčasný starobní důchod, a další povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění