INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.10. - 16.10.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Marie Hajšmanová 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se
Tento dvoudenní kurz se koná ve středu 14.10. a v pátek 16.10.2020 (ve čtvrtek 15.10. kurz neprobíhá)

Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou mzdových předpisů a zákoníku práce ve vazbě na práci ve mzdové účtárně a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů a doporučených postupů.

Program semináře:

 • 1. den - středa 14.10.2020
  • Základy pracovního práva
   • pojem závislá práce
   • vnitřní předpisy zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, mzdová a platová práva zaměstnanců
   • pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr (jejich uzavření, rozvázání a skončení, základní rozdíly v právech a povinnostech z nich plynoucích) 
   • základní zásady pro určení nároku na dovolenou, její čerpání
   • základní zásady pro vymezení překážek v práci
   • odměňování za práci – pojmy mzda a plat, minimální a zaručená mzda, odměna z dohod, zákonné příplatky ke mzdě a platu, odměna za pracovní pohotovost
   • průměrný výdělek, jeho formy a použití pro pracovně právní a jiné účely, výpočet a použití náhrady mzdy a platu
   • srážky z mezd, platů a odměny
  • Daň z příjmů ze závislé činnosti
   • základní zásady pro rozlišení zdaňovaných příjmů vyplácených zaměstnavatelem – příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené, zdanitelné příjmy
   • výpočet základu daně a daňové povinnosti formou zálohy na daň nebo zvláštní sazbou daně 
   • daňové prohlášení jako základ pro výpočet daňové povinnosti zaměstnance, jeho vyplnění
   • slevy na dani uplatňované pro stanovení měsíčních záloh na daň, jejich prokazování
   • roční daňová povinnost poplatníka, nezdanitelné části základu daně
 • Druhý den - pátek 16.10.2020
  • Sociální a zdravotní pojištění
   • rozlišení pracovněprávních vztahů z pohledu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, účast na pojištění 
   • vyměřovací základy, rozdílné přístupy zákonů z hlediska sociální zabezpečení a zdravotního pojištění, vymezení osob, za něž má povinnost hradit zdravotní pojištění stát  
   • výpočet a odvod pojistného
   • povinnosti zaměstnavatele vyplývající z předpisů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění
  • Nemocenské pojištění a náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti poskytovaná zaměstnavatelem
   • podmínky nároku na náhradu mzdy a nemocenské dávky, okruh pojištěných osob
   • výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti 
   • druhy dávek nemocenského pojištění a jejich výpočet
   • povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k OSSZ
  • Důchodové pojištění
   • věk potřebný pro nárok na starobní důchod 
   • evidenční list důchodového pojištění
   • oznamovací povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců, jimž byl přiznán tzv. předčasný starobní důchod, a další povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění