V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve mzdách a personalistice od 1.1.2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.2.2021
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Zdeněk Křížek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.2.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Zdeněk Křížek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
26.2.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Zdeněk Křížek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Úšastníci semináře budou seznámeni s legislativními změnami ve mzdové a personální oblasti, zejména se zásadními změnami v zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a dalšími novinkami v legislativě.

Program semináře:

 • ZMĚNY ÚČINNÉ od 30.7. 2020:
  • vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU
  • nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání
  • doručování písemností
  • přechod práv a povinností
  • novinky u pružné pracovní doby
  • nově pojem vícesměnné provozy
  • změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu
  • výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální zaručenou mzdu
 • ZMĚNY ÚČINNÉ OD 1.1.2021:
  • Dovolená
   • důležité novinky v poskytování dovolené
   • druhy dovolené a výměra dovolené
   • dodatková dovolená
   • započítávání náhradních dob do dovolené
   • čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách
   • názorné ukázky výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku
   • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou
   • poměrná část dovolené za 52 týdnů
   • krácení dovolené a převod dovolené z roku do roku
  • Pojem sdílené pracovní místo
   • nový výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu, překážky v práci na straně zaměstnance – placené volno při akci pro děti a mládež, změna ve výši minimální zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů
   • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy
   • nová částka příplatku za ztížení pracovní prostředí, změny v zákoně o zaměstnanosti
  • Úřad práce a zaměstnavatel
   • přivýdělek uchazeče o zaměstnání
   • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2021
   • nové povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance § 309a) již od 30.7.2020 • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců
    osoby samostatně výdělečně činné od roku 2021
   • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2021 – hlavní a vedlejší činnost
   • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ
  • OSVČ a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2020 – COVID 19 a úlevy pro OSVČ
  • Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
   • nové redukční hranice pro výpočet náhrady
   • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady
   • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i správ sociálního zabezpečení
   • ukázky výpočtu náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  • Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2021
   • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění
   • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu
   • další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění
   • dopady mimořádných opatření vlády v době COVID-19 a po zrušení mimořádných opatření
   • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění
   • Pojistné na sociální zabezpečení 2021.
   • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění
   • sazby pojistného
   • sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného
  • Zdravotní pojištění
   • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného
   • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu
   • dopočet do MVZ – parametrické změny
   • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2020 a 2021
   • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu
   • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění
   • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU
  • Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2021
   • nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin
   • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři
   • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět
   • zrušení vymahatelnosti daňového bonusu
   • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti
   • pořadí prováděných srážek
   • insolvence
   • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby
   • příklady nových výpočtů srážek od roku 2021
  • Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2021
   • závislá činnost § 6 ZDP
   • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková
   • výpočet základu daně u zaměstnance - občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky • solidární daň v roce 2021
   • nové výše slev a daňových zvýhodnění od roku 2021
   • daňový bonus a jeho výše
   • kdo může podepsat prohlášení poplatníka
    další případné novinky podle legislativního vývoje ke dni uskutečnění semináře
   • náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního
   • průměrné ceny pohonných hmot
  • Pokračování COVID-19 a další možné mimořádné opatření vlády – podpora zaměstnavatelů
  • Zrušení superhrubé mzdy
  • Diskuze a odpovědi na dotazy