INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavby na cizích pozemcích - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.10.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuální úpravou práva nemovitostí ve vazbě na výskyt staveb, které zůstaly samostatnými nemovitými věcmi, a to i po znovuzavedení superficiální zásady novým občanským zákoníkem. Zdůrazněny budou existující výjimky, které v praxi představují stovky tisíc případů, kdy stavba není a nebude součástí pozemku. To vše s přihlédnutím k nutnosti vyjasnit vždy otázku samostatnosti či nesamostatnosti stavby dříve, než ve vztahu k ní započneme jakákoliv věcněprávní jednání.

Webinář bude zaměřen na praktické potřeby účastníků právní praxe. Výklad bude doplněn mnohými praktickými příklady, včetně relevantní judikatury.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků (ÚSC) dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., jejichž kompetencí je správa nemovitého majetku ÚSC, a to jak v záležitostech nabývací a převodní agendy, tak i v agendě věcných práv k nemovitým věcem a jejich zatěžování či výstavby. Primárně je tak seminář určen řadovým i vedoucím zaměstnancům ÚSC, zařazeným na majetkoprávních odborech, investičních odborech a správních odborech.

Program webináře:

 • Zásada „superficies solo cedit“ a její význam pro stavby
  Vysvětleny budou praktické dopady sjednocování staveb s pozemky a význam znovuzavedení zásady, že stavba je součástí pozemku.
 • Co je vše je samostatnou stavbou ve smyslu práva
  Stavba však není součástí pozemku vždy. Na účastnících právních poměrů je nicméně ponecháno, aby učinili správný závěr ohledně právní samostatnosti či nesamostatnosti stavby. Základním východiskem je pojetí stavby ve smyslu občanskoprávním. Zdůrazněn bude význam judikatury, kterou byl tento pojem zaveden a dotvářen. Následně bude provedeno zobecnění typických znaků stavby ve smyslu občanskoprávním. Poté budou uvedeny výjimky, kdy stavba není součástí pozemku podle současné právní úpravy.
 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku ke stavbám zřízeným před jeho účinností
  Velké množství staveb si ponechalo svojí právní samostatnost v důsledku předchozí právní úpravy. Některé stavby řešené v přechodných ustanoveních občanského zákoníku tak budou jednou z dlouhodobě přetrvávajících výjimek, kdy stavba nebude součástí pozemku.
 • Právní režim staveb neoprávněných
  Pojednáno bude o stavbách neoprávněných (tj. postavených bez právního titulu k pozemku).
 • Omezení vlastnického práva sousední stavbou
  Související problematika tzv. sousedských práv ve vztahu ke zřizování či údržbě stavby na sousedním pozemku, kdy je nezbytné vstoupit na cizí pozemek. Řešeny budou otázky, kdy je sousední vlastník povinen vstup strpět (za jakých  podmínek) a jak jsou řešeny případné nároky ze způsobené škody na cizím pozemku. Vznik přestavku a jeho následky.
 • Liniová stavba
  Bude podán podrobný výklad ustanovení § 509 o.z. a jeho praktických důsledků.
 • Podzemní stavba se samostatným účelovým určením
  Co vše se skrývá pod uvedeným názvem a jaká překvapení někdy mohou nastat. Pojednáno na
  praktických příkladech.
 • Stavba dočasná
  Jeden z nejvíce problematických institutů současné právní úpravy. Nejasná právní úprava a chybějící judikatura zde vytvářejí prostor pro fatální následky, kdy chybí jednoznačná odpověď na samotnou základní otázku, co je vůbec dočasnou stavbou. Tato nevyjasněnost ve vztahu ke skutečnosti, že dočasná stavba není součástí pozemku, může v budoucnu vést k nečekaným praktickým vyústěním.
 • Právo stavby
  Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.
 • Dotazy a diskuse