INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.3.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače se stávající soukromoprávní úpravou věcných práv k nemovitým věcem, podle poznatků z praxe, která stále ještě není veřejností dostatečně zažita. Jedním z důvodů je zcela nový rozsah věcných práv, které lze sjednat k věcem nemovitým, a která dřívější praxe neznala. Výklad bude zaměřen na praktická doporučení pro bezproblémovou a efektivní aplikaci předkládané právní úpravy, a to i ve vazbě na katastr nemovitostí.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků (ÚSC) dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., jejichž kompetencí je správa nemovitého majetku ÚSC. 

Program semináře:

 • Věcná práva k věci cizí a k věci vlastní
  • vysvětlena bude podstata a definice věcných práv
  • základní vlastnosti a charakteristika věcný práv
  • rozdíl v objektu věcných práv
 • Věcná práva jako věc nemovitá a jejich zápisy do katastru nemovitostí
  • kdy je věcné právo věcí nemovitou
  • podstata nehmotné nemovité věci
  • dopady do právní úpravy katastru nemovitostí
 • Právo stavby a jeho specifika
  • právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady
  • budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech
  • pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby
  • téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné
 • Věcná břemena – služebnosti
  • základní rozdíly mezi služebnostmi a reálnými břemeny s uvedením praktických příkladů
  • k čemu slouží katalog služebností v občanském zákoníku. Vznik, změna a zánik služebnosti
 • Věcná břemena – reálná břemena
  • vznik, změna a zánik reálného břemene
  • praktické příklady práv a povinností z reálných břemen
 • Zástavní právo
  • výklad se zaměří na zástavní právo k věci nemovité
  • přihlédnuto bude zejména ke specifikům municipalit v postavení zástavních dlužníků
 • Zákaz zcizení a zatížení
  • budou uvedeny praktické příklady použití tohoto institutu nejen v úvěrových vztazích, ale také při realizaci majetkové politiky obcí
 • Sjednání výhrady vlastnického práva
  • výklad se zaměří na možnosti použití tohoto institutu v praxi a na jeho úskalí a omezení
 • Předkupní právo jako právo věcné
  • pojednáno bude o věcném předkupním právu ve vztahu k nemovitým věcem, se zvláštním důrazem na zákonné předkupní právo a jeho realizaci
  • pozornost bude věnována možným kolizím více předkupních práv a některým dalším praktickým otázkám, včetně důsledků opakovaných změn legislativy
 • Ostatní možnosti sjednání věcných práv podle občanského zákoníku
  • probrána budou některá méně častá věcná práva (např. zajišťovací převod práva, koupě na