INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracovněprávní problematika nejen pro personalisty a mzdové účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.11.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.11.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Zdeněk Křížek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou Zákoníku práce a dalšími právními předpisy, které bezprostředně navazují do Zákoníku práce.

Seminář je určen především pro personalisty, mzdové účetní, ale i pro vedoucí zaměstnance, mistry a management, kteří se chtějí seznámit s praktickým prováděním v této oblasti.  Informace budou podány podle posledního legislativního vývoje, datu semináře.

Program semináře:

 • Pojem Závislá práce – podle Zákoníku práce
  výkon práce fyzické osoby pro právnickou nebo fyzickou osobu v rozporu s pojmem závislá práce. Nelegální práce, tzv. „Švarc systém“, zastřená práce ve vazbě na Zákon o zaměstnanosti, cizinci a „černá práce“.  Možné sankce – pokuty Inspektorát práce. Výkon závislé práce při souběhu funkce statutára podle Zákona o obchodních korporacích a současný výkon práce ve smyslu Zákoníku práce. Komplexní pohled na tuto problematiku.

 • Předsmluvní povinnosti – budoucí zaměstnavatel, uchazeč o zaměstnání
  zpracování osobních údajů a jejich ochrana. Životopisy uchazečů o zaměstnání, motivační dopisy, dotazníky przzo uchazeče, archivace životopisů uchazečů, kopírování dokladů obsahující osobní údaje, citlivé osobní údaje a jejich možné zpracování, výpisy z rejstříku trestů, zdravotní stav uchazeče o zaměstnání. Osobní pohovory a požadavky budoucího správce osobních údajů - zaměstnavatele na doložení dalších osobních údajů po budoucím zaměstnanci. Založení osobního spisu ve smyslu Zákoníku práce, kdo může do osobního spisu nahlížet, co může osobní spis obsahovat, archivace osobního spisu. Vnitřní firemní předpisy zaměstnavatele, pracovní řád a další vnitropodnikové předpisy - směrnice, kolektivní smlouva. Další povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovního poměru - vstupní pracovně lékařské prohlídky, a další otázky související s problematikou pracovně lékařských služeb (lékařské prohlídky periodické, mimořádné, výstupní a prohlídky zaměstnanců pracujících v noci.). Lékařské posudky – obsah a dopady na vznik, změny, či další trvání pracovněprávních vztahů.

 • Pracovní smlouva  a její obsah. Dohody mimo pracovní poměr
  co  zaměstnavatel musí do pracovní smlouvy uvést a co může se zaměstnancem sjednat. Formulace doby určité, neurčité, zkušební doby. Místa výkonu práce ve vazbě na sjednání souhlasu zaměstnance s vysíláním na pracovní cestu. Sjednání nadlimitní práce přesčas, pohotovosti, poskytování stravenek, částky odměny. Informace o obsahu pracovního poměru podle § 37 Zákoníku práce. Dohoda o provedení práce a pracovní činnosti – základní informace o těchto dalších pracovněprávních vztazích.

 • Problematika odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře
  formy odměňování – jednostranné určení mzdy, platu. Minimální zaručená mzda ve smyslu Nařízení vlády. Smluvní mzda. Mzdový a platový výměr. Práce přesčas, o víkendu, v noci, ve svátek, pohotovost, práce ve ztíženém pracovním prostředí. Základní informace.

 • Povinnosti zaměstnanců vůči svému zaměstnavateli
  co musí dodržovat za povinnosti zaměstnanec ve smyslu Zákoníku práce, ale i jiných právních předpisů. Porušování předpisů vyplývajících ze Zákoníku práce – porušování pracovní kázně, vytýkací dopisy a možné dopady porušení pracovní kázně na další trvání pracovního poměru. Neomluvená absence, pozdní příchody – nedodržování pracovní doby, rvačka na pracovišti, trestný čin, alkohol. Dechové zkoušky na alkohol, či jiných omamných prostředků. Kdy může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Porušení povinností práce neschopného zaměstnance v rámci prvních 14 dnů DPN. Co může zaměstnavatel kontrolovat. Možné postihy. Směrnice o postupech při kontrolách zaměstnanců. Celá řada názorných doporučených vzorů vytýkacích dopisů, směrnic a vnitřních předpisů.

 • Zvláštní specifické situace zaměstnávání fyzických osob
  Problematika agenturního zaměstnávání - agentura práce a uživatel, dohoda mezi agenturou práce a uživatelem a její obsah. Zvláštnosti při výkonu práce agenturních zaměstnanců u uživatele – agenturní zaměstnanec cizinec, občan EU. Pracovní úraz agenturního zaměstnance. Škoda způsobená agenturním zaměstnancem při výkonu práce u uživatele. Odměňování agenturních zaměstnanců. Vzor obsahu dohody mezi agenturou práce a uživatelem.

  Zaměstnávání občanů EU a cizinců, základní vstupní informace 
  - ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání občanů EU a cizinců vůči jednotlivým institucím (Úřad práce, OSSZ, ZP).  Odvody přímých daní při zaměstnávání občanů EU. Tiskopisy A1. Zaměstnávání cizinců a možné situace, jak získat cizince k výkonu práce ( povolení k výkonu práce, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Systém Ukrajina. Postupy budoucích zaměstnavatelů a cizinců, vůči jednotlivým institucím.

 • Problematika zdravotního pojištění 2019 s výhledem na rok 2020
  Volba zdravotního pojišťovny, kategorie pojištěnců, řešení situací při vysílání zaměstnanců do států EU k výkonu práce - specifický tiskopis „S“. Výkon práce fyzické osoby ve státech EU a oznamovací povinnost pojištěnce vůči své zdravotní pojišťovně. Více pojistných poměrů a odvod pojistného - dopočet do MVZ. Odpracování části měsíce a pojistné na ZP. Celá řada názorných příkladů.

 • Další důležité schválené změny v průběhu I pololetí 2019 od 1.1.2020
  • Změny ve výpočtu srážek ze mzdy, platu, nebo odměny platné od 1.6.2019 - příklady na výpočet srážek.
  • Zrušení karenční doby s platností od 1.7.2019 - názorné příklady výpočtu, první praktické poznatky . Zvýšení procenta práce neschopných ano – ne ?
  • Výpočet základu daně u občanů EU s tiskopisem A1. Zvláštní sazba daně a rozhodná výše příjmů - názorné příklady s platností od roku 2019 a od 1.4.2019.  Pojem daňový rezident - nerezident.  
  • E-neschopenka  s účinností od 1.1.2020 - postupy zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů, zaměstnanců a správ sociálního zabezpečení !  Základní důležité informace. 
  • Minimální zaručená mzda od 1.1.2020 - bude-li schválena ke dni semináře.
  • Nové redukční hranice od roku 2020 - náhrada mzdy při dočasné PN, nemocenské.
 • Informace o připravovaných změnách – Zákoník práce. Závěr semináře, diskuse.

  Účastníci obdrží rozsáhlé pracovní materiály podle posledního legislativního vývoje obsahující komentáře na jednotlivé tematické okruhy, doporučené vzory a vnitřní předpisy.