INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákoníku práce 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.2.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Jaroslav Škubal 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je představení změn, které by měla přinést důležitá novela zákoníku práce připravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Novela má za cíl především transponovat směrnice Evropské unie (směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob) a také reagovat na určité problémy v praxi. Novela zatím neprošla legislativním procesem a její finální znění tak není ještě známé. V této chvíli ani nevíme, kdy nabude účinnosti (předpokládá se, že k tomu doje v první polovině roku 2023). Zaměstnavatelé (i zaměstnanci) tedy musejí nadále sledovat celý postup a případně reagovat na možné změny.

Program semináře:

 • V průběhu semináře budou představeny veškeré plánované změny zavedené novelou, z nichž za podstatné lze považovat následující:
  • zavedení nové a relativně značně podrobné úpravy práce na dálku (tzv. home office), zejména pokud jde o (i) požadavek na uzavření písemné smlouvy s každým dotčeným zaměstnancem, která musí obsahovat řadu podmínek práce na dálku a kterou ale bude možné kdykoliv ze strany zaměstnance vypovědět, (ii) úpravu poskytování náhrad nákladů, kdy se má zavést paušální platba (2,80 Kč za každou započatou hodinu), která ale nezahrnuje veškeré možné náklady (pokud by je zaměstnanec prokázal, bude povinné je proplatit, což se může týkat např. opotřebení vlastního vybavení), (iii) úpravu dalších povinností zaměstnavatele, zejm. povinnost zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci na dálku nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci (což je do značné míry prakticky neproveditelné) a povinnost zajistit a uhradit vybavení umožňující elektronickou komunikaci;
  • zvýšení ochrany rodičů a dalších pečujících osob, a to zejména v oblasti práce na dálku, když by měli fakticky právo na takový způsob práce; v tomto směru jde novela velmi nad požadavky evropské směrnice, když by takové právo měli mít rodiče dětí do 15 let (směrnice dopadá na rodiče s dětmi do 8 roků) a zaměstnavatelé by mohli odmítnout žádost, jen pokud tomu brání vážné provozní důvody nebo povaha práce (směrnice požaduje pouze to, aby zaměstnavatel každou žádost posoudil s ohledem na potřeby obou stran); na druhou stranu zatím návrh novely nezavádí část rodičovské dovolené, které by nebyla přenositelná (tedy pokud by nebyly vyčerpáno druhým rodičem, tak by propadla);
  • zásadní změny by měly dopadnout na tzv. dohodáře, tedy zaměstnance pracující na základě DPP a DPČ, neboť by se na tyto dohody měla plně vztahovat právní úprava pracovní doby, včetně limitů rozsahu práce a nepřetržitých odpočinků, navíc i povinnost dopředu rozvrhovat pracovní dobu (ne nutně na celou dobu trvání dohody) a následně ji také evidovat, stejně jako u zaměstnanců pracujících na „HPP“; navíc budou mít dohodáři i právo na dovolenou, a to v rozsahu maximálně 24 hodin u DPP, resp. 80 hodin u DPČ, pokud by pracovali zaměstnanci v plném rozsahu (a při výměře dovolené v délce 4 týdnů za rok) – tato dovolená fakticky ještě sníží rozsah samotné práce (např., u DPP by se výše uvedených 24 hodin mělo odečíst z maximálního rozsahu 300 hodin za rok);
  • podstatně bude rozšířena povinná informační povinnost zaměstnavatelů o pracovních podmínkách, která se plní zejména při vzniku pracovněprávního vztahu – nově bude muset být každý zaměstnanec informován například o rozsahu práce přesčas, pravidlech zkušební doby nebo postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru; tato povinnost nebude dopadat pouze na zaměstnance s pracovní smlouvou, ale i na dohodáře (v menším rozsahu); administrativně náročnější bude i vysílání zaměstnanců na pracovní cesty delší 4 týdnů, kdy se rovněž rozšíří okruh záležitostí, se kterými musejí být vysílaní zaměstnanci seznámeni;
  • z pohledu zaměstnavatelů se naopak novelou zjednoduší pravidla doručování důležitých písemností zaměstnancům; hlavní změnou je, že by se měl zúžit okruh písemností, které je nutné v přísném režimu zaměstnanci doručovat. Zjednodušeně lze říci, že v tomto režimu zůstanou především jednostranné ukončovací úkony (výpovědi) a mzdové výměry, když z výčtu mají vypadnout zejména návrhy pracovních smluv a jejich přijetí a dohody o rozvázání pracovního poměru. Dále by se v praxi mohlo rozšířit doručování výpovědí elektronicky, a to buď na soukromou emailovou adresu zaměstnanců, nebo do jejich datových schránek; vždy za předpokladu, že s tímto způsobem doručení vysloví zaměstnanec souhlas;
  • novela má rovněž změnit celou řadu dalších ustanovení zákoníku práce, kdy ale půjde hlavně o zpřesnění znění nebo spíše drobné změny, například požadující, aby dohoda o kratší pracovní době nebo době určité byla uzavřena písemně.