INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákoníku práce 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.12.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Jaroslav Škubal 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je představení změn, které přinesla zásadní novela zákoníku práce účinná z větší části od 30.7.2020 a z části pak od 1.1.2021 (poslední srovnatelná změna právní úpravy nastala v roce 2012). Jedná se o průřezovou novelu zákoníku práce a vzhledem k tomu, že tato novela přináší změny i v tak základních oblastech pracovního práva jako je počítání dovolené, měl by se s ní seznámit každý zaměstnavatel a promítnout jí do svých postupů a interní dokumentace.

Dle předkladatele novely, tedy MPSV, byla tato novela připravovaná za účelem zjednodušení realizace práv zaměstnavatele a zaměstnance při výkonu práce (změny dovolené, zrušení zápočtového listu u většiny DPP), zjednodušení výkonu práce samotné (nová úprava sdíleného pracovního místa) a podpory komunikace mezi smluvními stranami (zjednodušení doručování písemností). Současně bylo nutné také implementovat směrnici Evropské unie (EU) 2018/957 o vysílání pracovníků (k tomu muselo dojít do 30.7.2020, z čehož pramení nezvyklý den účinnosti novely). Novela konečně reaguje i na judikaturu českého Nejvyššího soudu (omezení odvolatelnosti z funkce top manažerů) a Soudního dvora EU (změny týkající se automatických převodů zaměstnanců).

V průběhu semináře budou představeny veškeré změny zavedené novelou, z nichž za podstatné lze považovat následující:

  • Zavedení počítání dovolené v hodinách a k řadě dalších změn právní úpravy dovolené (s účinností od 1.1.2021), například nárok bude narůstat vždy při odpracování stanovené nebo sjednané týdenní pracovní doby (dosud narůstá po celých kalendářních měsících), dojde k odlišnému způsobu zohledňování překážek v práci (krácení dovolené) nebo úplnému vypuštění dovolené za odpracované dny (nově bude zákoník práce obsahovat jen “standardní“ dovolenou a dále zůstane zachovaná dodatková dovolená pro zvláštní skupiny těžce pracujících zaměstnanců); novela konečně umožní převádění pátého (nadstandardního) týdne dovolené do dalšího roku, pokud o to zaměstnanec požádá (dnes je převod dovolené možný jen v případě naléhavých provozních důvodů či překážek v práci na straně zaměstnance);
  • Zjednodušení úpravy doručování – novela přináší podstatné úlevy pro zaměstnavatele při doručování písemností (zejm. výpovědí a jiných ukončovacích úkonů), když zejména odpadla povinnost činit pokus o osobní doručení jinde než na pracovišti zaměstnavatele (při nemožnosti doručení na pracovišti je možné bez dalšího poslat písemnost poštou); současně má zaměstnanec povinnost oznamovat zaměstnavateli změnu adresy písemně;
  • Změny u automatického převodu zaměstnanců – novela akcentuje evropský standardní přístup, kdy se musí jednat o převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu, aby společně s převodem činnosti došlo i k automatickému převodu zaměstnanců – dosud postačoval bez dalšího převod i pouze dílčích činností, bez splnění dalších podmínek (které novela pro převod zakotvila);
  • Nová úprava sdíleného pracovního místa (1.1.2021) – nová úprava by měla napomoci hlavně rodinám s malými dětmi, zejména při slaďování pracovního a soukromého života; úprava je nicméně značně komplikovaná a je otázkou, zda ji budou zaměstnavatelé vůbec používat;
  • Zavedení širší ochrany při vysláních zaměstnanců do ČR – na základě evropské směrnice se rozšiřuje okruh minimálních nároků (právo na veškeré mzdové složky, cestovní náhrady a podmínky ubytování), na které mají nárok zaměstnanci vyslaní z jiných členských států EU (obdobnou úpravu implementují i v jiných členských státech); ještě širší ochrana bude platit při dlouhodobých vysláních přesahujících 12 měsíců, kdy se na vyslaného zaměstnance budou vztahovat prakticky veškerá právní úprava hostitelského státu;
  • Novela výslovně zakazuje sjednání odvolatelnosti z vedoucího místa s jinými zaměstnanci než s top manažery na 2 nejvyšších úrovní řízení;
  • Změny nastávají u náhrady za pohřeb a jednorázového odškodnění pozůstalých, kdy se navyšují náhrady a dochází i k rozšíření okruhu oprávněných osob.