INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.2. - 4.2.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 4.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.

PRVNÍ DEN:

 • Zákoník práce 2020:
  • Ochrana osobních údajů (GDPR) - předsmluvní povinnosti
  • závislá práce, nelegální práce
  • sankce za umožnění nelegální práce
  • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd.
  • názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů
  • pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, výpisy z dokumentace, vstupní lékařské prohlídky, dohlídky pracovišť, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky, prohlídky zaměstnanců pracujících v noci, výstupní pracovnělékařské prohlídky
  • možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice
 • Povinnosti zaměstnavatele:
  • co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • zkušební doba
  • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou
  • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob 
  • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti
  • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů
 • Ukončení pracovního poměru:
  • doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru
  • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • Dovolená v roce 2020 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku:
  • výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená
  • čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny, převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzd
 • Náhrady škody:
  • obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání (doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody)
  • nařízení vlády č. 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále
 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2020:
  • agenturní zaměstnávání podle Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, vedení evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců, povinnost zaměstnavatele vést kopie dokladů o existenci pracovněprávních vztahů na pracovištích
  • možné sankce za neplnění poviností

DRUHÝ DEN:

 • Mzdová problematika v roce 2020:
  • povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – minimální mzda od roku 2020 a dopady této změny do dalších právních předpisů: zákoník práce, zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti – odměňování zaměstnanců (mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách)
  • mzdové výměry – určení mzdy
  • platové výměry – stanovení tarifního platu
  • příklady na výpočet mzdy, platu, odměny
  • zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost
  • řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů)
 • Srážky ze mzdy, platu, odměny – ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu:
  • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky
  • insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené
  • exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě
  • srážky z jiných příjmů
  • srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace (judikatura soudu)
  • dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce
  • pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny 
  • datová schránka a exekuční tituly
  • změny plátce mzdy
  • srážky z dávek nemocenského pojištění
  • postup výpočtu
  • občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy
  • zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2020
  • praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
  • nezabavitelné částky v roce 2020 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku
  • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu
  • příklady na výpočty srážek cca 30 ukázek 
 • Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění:
  • vyměřovací základ v roce 2020
  • nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty
  • způsoby vrácení přeplatků na pojistném
  • opravné přehledy
  • penále a jeho výpočet
  • pravděpodobná výše pojistného
  • splátky dlužného pojistného a penále
  • zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného
  • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské
  • termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců
  • možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu
  • pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného.
  • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění
 • Problematika daně ze závislé činnosti 2020:
  • okruh poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani), částky daňového zvýhodnění na první, druhé a třetí dítě, daňový bonus
  • názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči
  • dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance)
  • ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP
  • tiskopis vzor 25 a elektronický tiskopis vzor 26
  • prohlášení poplatníka a jejich používání
  • slevy na daních a jejich dokladování v roce 2020
 • Dotazy a diskuze