INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.10. - 15.10.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Bc. Elena Vontorková 4.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Na semináři se účastníci seznámí s velkou novelou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří zpracovávají personální a mzdovou agendu.

Program semináře:

 • PRVNÍ DEN – Zákoník práce
  • Vznik pracovního poměru Povinnosti zaměstnavatelů: závislá práce, nelegální práce vč. sankcí, vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd., pracovnělékařské služby
  • Další povinnosti zaměstnavatele – pracovní smlouva-náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou, zaměstnání na dohody o provedení práce a pracovní činnosti, souběh dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti,
  • Ukončení pracovního poměru – doručování písemností podle zákoníku práce – upozornění na chyby, okamžité zrušení pracovního poměru, vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti – s ohledem na novelu Zákoníku práce
  • Dovolená nově v roce 2021 – seminář reaguje na velkou novelu zákoníku práce – nový způsob výpočtu nároku na dovolenou v hodinách, plán a nařizování dovolené zaměstnavatelem, krácení dovolené nově, převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku, čerpání dovolené a svátek, dovolená u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky nového způsobu výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy o čerpání dovolené.
 • DRUHÝ DEN – Mzdová problematika
  • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – minimální mzda od roku 2021, a dopady této změny do dalších právních předpisů – zákoník práce, zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti – odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách, mzdové výměry – určení mzdy, platové výměry – stanovení tarifního platu, příklady na výpočet mzdy, platu, odměny, zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noční práce, odměna za pohotovost, řada názorných výpočtů a příkladů.
  • Srážky ze mzdy, platu, odměny – ve výpočtu srážek, změny v občanském soudním řádu - Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky,  insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě, srážky z jiných příjmů, změna ve srážkách z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu, dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce, pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny, změna plátce mzdy , srážky z dávek nemocenského pojištění, postup výpočtu srážek v příkladech,  nezabavitelné částky v roce 2021 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku, součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu, praktické příklady na výpočty srážek.
  • Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění – vyměřovací základ v roce 2021, výše rozhodného příjmu pro ZMR,  pravděpodobná výše pojistného,  výkon práce ve státech EU a placení pojistného, povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské, termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců, možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech, vyměřovací základ pro zdravotní pojištění
  • Daň ze závislé činnosti 2021 – podmínky zálohové daně poplatníkem, uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění, zvýšení slev na dani na poplatníka, okruh poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani), částky daňového zvýhodnění na dítě, daňový bonus, názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči, dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance), ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP, tiskopisy v oblasti daní – Prohlášení k dani, žádost o provedení RZD, aj. a jejich dokladování v roce 2021, daňové benefity, změny v roce 2021 – stravenkový paušál v příkladech, aj.
  • Další připravované změny s ohledem na legislativní proces

Součásti budou rozsáhlé materiály vypracované lektorkou, vč. praktických příkladů a návodů na řešení specifických situací.