INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.9.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Eva Kuzmová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
21.11.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit jeho účastníky s přestupkovým zákonem a souvisejícími právními předpisy a jejich aplikací.

Cíl bude naplněn jednak rozborem jednotlivých částí platné právní úpravy s odkazy na relevantní judikaturu a případná metodická stanoviska Ministerstva vnitra, jednak řešeními různých příkladů z praxe a dále i případnými konzultacemi na jednotlivá témata dle požadavků účastníků. Na modelových situacích bude vysvětlena subsidiarita správního řádu k přestupkovému zákonu, dále budou rozebrány stěžejní rozsudky správních soudů, týkající se např. využitelnosti úředních záznamů v řízení o přestupku, nebo třeba týkajících se otázek ohledně promlčení, řádných opravných prostředků apod.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se zabývají danou problematikou.  

Program webináře:

 • Úvod do přestupkového práva - rozbor obecných ustanovení přestupkového zákona
 • Základy odpovědnosti za přestupky
  • společná ustanovení
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
  • ochranná opatření
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • doručování
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
  • postup před zahájením řízen
  • postup v řízení a zvláštní typy řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení