INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správní trestání na úseku stavebního řádu - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.10.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Eva Kuzmová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou přestupků fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických osob provedenou zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to konkrétně pro oblast stavebního řádu s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této předmětné problematiky.

Webinář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu. Webinář je určen pro úředníky dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří pracují na stavebních odděleních úřadů.

Program webináře:

 • Správní trestání – základní zásady, přestupky – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu
 • Skutkové úpravy přestupků dle stavebního zákona
 • Právní úprava provedená zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
  • Část první – obecná ustanovení (časová, místní a osobní působnost)
  • Část druhá – základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnosti právního nástupce za přestupek, správní tresty – kritéria pro jejich ukládání)
  • Část třetí – řízení o přestupcích (příslušnost a změny příslušnosti, doručování, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, průběh řízení – zahájení řízení, ústní jednání, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, zvláštní druhy řízení – společné řízení, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, opravné prostředky)
  • Část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu
 • Diskuse a závěr