INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.10.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, členům komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni. Seminář je tedy vhodný především pro praktikující úředníky, ale probíraná témata ocení i ti úředníci, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti dle přestupkového zákona.

Program semináře:

 • Úvod do přestupkového práva - rozbor obecných ustanovení
  přestupkového zákona
 • Základy odpovědnosti za přestupky
  • společná ustanovení
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
  • ochranná opatření
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • doručování
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení a zvláštní typy řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 • Úvod do přestupkového práva - rozbor obecných ustanovení přestupkového zákona
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • doručování
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení a zvláštní typy řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení