INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v nemocenském pojištění

12.5.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení návrh novely, která mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Hlavním účelem je zjednodušení placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění OSVČ.

Podstatnou novinkou je to, že dojde ke změně splatnosti záloh na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných. Výše záloh se bude odvíjet od předchozího roku a OSVČ vedlejší budou moci požádat o prominutí záloh.
V současnosti se platí zálohy na důchodové pojištění do 20. dne následujícího měsíce. Nově by se ovšem měly platit na měsíc, za který se platí. Splatnost bude až do konce měsíce. Znamenalo by to tedy, že zálohy za leden by byly splatné do konce ledna (nikoli do 20. února jako je tomu nyní). Ovšem, v případě že začínající OSVČ zahájí samostatnou výdělečnou činnost v prosinci, či se v prosinci přihlásí k účasti na důchodovém pojištěná, není povinna platit zálohu na pojistné za tento měsíc.

Některé změny se mají dotknout i nemocenského pojištění zaměstnanců. V současnosti například platí to, že i když na sebe navazují dvě zaměstnání stejného druhu, například dohoda o pracovní činnosti navazuje na dohodu o pracovní činnosti a obě tyto dohody mají charakter zaměstnání malého rozsahu a vzhledem k výši odměny založily nemocenské pojištění, tak se tato situace nepovažuje za kontinuální trvání nemocenského pojištění. Z toho vyplývá povinnost oznámit skončení prvního zaměstnání a nástup do druhého zaměstnání.

Ministerstvo ovšem navrhuje, aby i v těchto případech trvalo nemocenské pojištění nepřetržitě. Mělo by tedy dojít k omezení oznamovacích povinností zaměstnavatelů a při výpočtu výše dávek nemocenského pojištění může být do rozhodného období zahrnuta i doba předchozího zaměstnání. Výše dávek by tak měla více odpovídat skutečně dosahovaným příjmům.
Mělo by dojít i k úpravě přeplatku na pojistném na nemocenském pojištění. Část přeplatku na pojistném za měsíce kalendářního roku by se měla vracet bez žádosti do konce února následujícího roku. Další část přeplatku by se měla ponechat jako „přeplatek“ na pojistném. Dle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by měl být přeplatek ve výši dvojnásobku minimálního pojistného (aktuálně je výše minimálního pojistného 115 korun).