INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidenční list důchodového pojištění

11.4.2019

Vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů. Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro zaměstnaného poživatele starobního důchodu. Evidenční list se nevede pouze v případě, že se jedná o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění.

ELDP se vyhotovuje ve třech kopiích, jednu dostává ČSSZ, jednu zaměstnanec a třetí eviduje zaměstnavatel. Evidenční list se předkládá za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů).

Evidenční list se předkládá za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů). Musí být vystaven nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, poté musí být odeslán ČSSZ do 30 dnů. V případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku musí být evidenční list předložen do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Informace obsažené v ELDP:

  • identifikační údaje zaměstnavatele,
  • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana
  • druh výdělečné činnosti,
  • doba účasti na důchodovém pojištění,
  • doba důchodového pojištění,
  • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
  • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Novely zákona o nemocenském pojištění přinesly řadu změn, které ovlivní vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění. Od 1. února 2018 je vyloučenou dobu doba, po kterou trvala otcovská poporodní péče (nejdéle sedm kalendářních dnů).  Stejně tak je i od 1. června 2018 vyloučenou dobou i doba, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče (ošetřovné – nejdéle po dobu 90 kalendářních dnů).

Další změnou je vznik účasti na pojištění svědka v soudním a správním řízení a v přípravném trestním řízení. Účast na pojištění zde vzniká dnem, za který mu náleží náhrada ušlého výdělku z důvodu svědecké výpovědi, a zaniká dnem, který předchází dni, za který tato náhrada již nenáleží.