INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.11.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuální úpravou práva nemovitostí ve vazbě na výskyt staveb, které zůstaly samostatnými nemovitými věcmi, a to i po znovuzavedení superficiální zásady novým občanským zákoníkem. Zdůrazněny budou existující výjimky, které v praxi představují stovky tisíc případů, kdy stavba není a nebude součástí pozemku. To vše s přihlédnutím k nutnosti vyjasnit vždy otázku samostatnosti či nesamostatnosti stavby dříve, než ve vztahu k ní započneme jakákoliv věcněprávní jednání. Webinář bude zaměřen na praktické potřeby účastníků právní praxe. Výklad bude doplněn mnohými praktickými příklady, včetně relevantní judikatury.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků (ÚSC) dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona

Program webináře:

 • Věcná práva k věci cizí a k věci vlastní
  • vysvětlena bude podstata a definice věcných práv
  • základní vlastnosti a charakteristika věcný práv
  • rozdíl v objektu věcných práv
 • Věcná práva jako věc nemovitá a jejich zápisy do katastru nemovitostí
  • kdy je věcné právo věcí nemovitou
  • podstata nehmotné nemovité věci
  • dopady do právní úpravy katastru nemovitostí
 • Právo stavby a jeho specifika
  • právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady
  • budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech
  • pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby
  • téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné
 • Věcná břemena – služebnosti
  • základní rozdíly mezi služebnostmi a reálnými břemeny s uvedením praktických příkladů
  • k čemu slouží katalog služebností v občanském zákoníku
  • vznik, změna a zánik služebnosti
 • Věcná břemena – reálná břemena
  • vznik, změna a zánik reálného břemene
  • praktické příklady práv a povinností z reálných břemen
 • Zástavní právo
  • výklad se zaměří na zástavní právo k věci nemovité
  • přihlédnuto bude zejména ke specifikům municipalit v postavení zástavních dlužníků
 • Zákaz zcizení a zatížení
  • budou uvedeny praktické příklady použití tohoto institutu nejen v úvěrových vztazích, ale také při realizaci majetkové politiky obcí
 • Sjednání výhrady vlastnického práva
  • výklad se zaměří na možnosti použití tohoto institutu v praxi a na jeho úskalí a omezení
 • Předkupní právo jako právo věcné
  • pojednáno bude o věcném předkupním právu ve vztahu k nemovitým věcem, se zvláštním důrazem na zákonné předkupní právo