INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.6.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Luboš Průša 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je informovat úředníky ÚSC – obcí, měst a krajů o problematice právní úpravy odpovědnosti obce a jejích zaměstnanců, popř. členů volených orgánů za škodu s důrazem na oblast škody způsobenou při výkonu veřejné moci, v pracovněprávních vztazích a na odpovědnost za spáchané trestné činy a informovat o nejčastějších případech, kdy tato odpovědnost přichází v úvahu v konkrétní praxi.

Dalším cílem webináře je, aby zaměstnanci obcí, popř. i členové volených orgánů porozuměli zásadám jejich případné odpovědnosti za škodu, kterou zejména vydáním nezákonného rozhodnutí či v důsledku nesprávného úředního postupu při výkonu svých působností mohou způsobit obci popř.  dotčeným osobám jako poškozeným, jakož i zásady jejich odpovědnosti v pracovněprávních vztazích.

Výstupem vzdělávací aktivity bude zhodnocení nejčastějších pochybení vedoucích ke vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, v pracovněprávních vztazích či vzniku trestní odpovědnosti a naznačení možných preventivních opatření v rámci obce či kraje jak vzniku těchto škod předcházet.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se zabývají danou problematikou.

Program webináře:

 • vymezení pojmu škoda (z pohledu občanského práva, z pohledu pracovního práva, z hlediska trestního práva
 • odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a nesprávným úředním postupem
 • odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti
 • právo státu požadovat regresní náhradu na úředních osobách a ÚSC
 • nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup
 • náhrada škody (způsob, rozsah)
 • škoda v pracovněprávních vztazích
 • předcházení škodám v pracovněprávních vztazích
 • odpovědnost zaměstnance za škodu
 • odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích (způsob, rozsah)
 • trestní odpovědnost a obce a kraje
 • rozhodování o náhradě škody v trestním řízení
 • obec a kraj jako poškozený v trestním řízení
 • nejčastější pochybení vedoucí k podezření ze spáchání trestného činu představiteli obcí a krajů
 • prevence trestní odpovědnosti v podmínkách obcí a krajů