V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zrušení živnosti kvůli dluhu na pojistném

26.3.2015

Kvůli dluhu na pojistném vám nejen hrozí penále z neuhrazených částek, ale i zrušení vašeho podnikání. V dnešním článku si můžete přečíst o situacích, kdy by se podnikatelé dlužící na sociálním či zdravotním pojištění měli mít na pozoru, neboť jim může živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění.

Sociální pojištění se skládá z pojistného na důchodové zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné musí ze zákona platit pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění si mohou platit podle vlastní vůle.

Dle živnostenského zákona je nezaplacení pojistného chápáno jako nesplnění závazků vůči státu. Obecní živnostenský úřad může v takovém případě živnost zrušit či v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení.

Pokud živnostenský úřad již rozhodnutí o zrušení živnostenského úřadu vydal, nemůže již pravomocné rozhodnutí vrátit zpět. V praxi to tedy znamená, že dodatečná úhrada dlužného pojistného nepomůže. Na nové živnostenské oprávnění si musí podnikatel minimálně počkat tři roky. Pokud podnikatel chce zažádat o udělení koncese v jiném oboru, může tak učinit po prvním roce po právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Pozastavit provozování živnosti nelze déle než jeden rok. Délku pozastavení činnosti určí živnostenský úřad na základě správního uvážení po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí.

I kvůli nezaplacenému zdravotnímu pojištění můžete mít problémy. Opět je pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění z důvodu neplacení zdravotního pojištění vázáno na podání návrhu zdravotní pojišťovnou k obecnímu živnostenskému úřadu. Příslušná správa sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovna nemůže sama o tomto rozhodovat. Nicméně institut sankčního rušení či pozastavení živnostenského oprávnění z důvodu neplacení zdravotního pojištění se v praxi vyskytuje jen ojediněle.  Ovšem pojišťovny mají zpracovanou interní metodiku, ve které jsou nastavené důvody a finanční limit, při kterém regionální pobočky mohou podat podnět ke zrušení živnostenského oprávnění místně příslušnému živnostenskému úřadu.

V budoucnosti chce například Všeobecná zdravotní pojišťovna snížit finanční limity, při kterých je možné podněty k rušení či pozastavení živnosti odeslat. Toto opatření by mělo zvýšit počet těchto případů.