V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Možnost odpočtu daně na výzkum a vývoj

5.4.2016

Podnikatelé mohou ušetřit až 190 000 korun při investici jednoho milionu korun do vlastního výzkumu a vývoje (při sazbě daně z příjmů právnických osob 19 %). Daňové odpočty na výzkum a vývoj mohou české firmy využívat již deset let. V současnosti se zvýšilo povědomí o tomto nástroji nepřímé podpory. Možnost odpočtu pomáhá v rozvoji firmy a zvyšuje konkurenceschopnost na globálním trhu.

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj je v ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, umožňující každé společnosti splňující zákonná kritéria odečíst (po druhé) od základu daně 100 % výdajů vynaložených na inovativní a vývojové projekty. Mezi výdaje, které lze odečíst patří:

  • Mzdy a zákonné odvody
  • Náklady na spotřebovaný materiál
  • Provozní náklady (energie, telekomunikace, drobný hmotný materiál)
  • Odpisy hmotného i nehmotného majetku
  • Služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace

Náklady se pak od základu daně odečtou dvakrát, poprvé účetně a podruhé daňově, kdy se dají využít ke snížení daňového základu profitabilní firmy. Firmy mohou vést i více projektů souběžně, jestliže má každý z nich odlišný předmět výzkumu.

Pro možnost odpočtu musí podnik splnit znaky definující výzkum a vývoj a to vyjasnění výzkumné či technologické nejistoty a docílení ocenitelného prvku novosti. Předpokládaná novost a překonávání technické nejistoty avšak nemusí být absolutní z pohledu určitého trhu či dané branže, ale stačí, že se toto odehrává v rámci daného podniku. Například se může jednat o výrobu nových či zlepšených výrobků, materiálů nebo technologií, zavádění nových nebo zdokonalení dosud využívaných výrobních postupů a metod, snižování dopadů na životní prostředí, snižování energetické náročnosti nebo zmetkovosti.

Podmínkami pro uplatnění daňového odpočtu je prokázání existence projektu výzkumu a vývoje. Písemný dokument musí být schválen ještě před zahájením samotného projektu. V dokumentu musí být obsaženy základní informace o projektu, jako jsou základní identifikační daje o firmě, cíle projektu, doba řešení projektu, předpokládaný rozpočet, jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu. Je nutné uvést i jejich kvalifikaci a formu pracovněprávního vztahu, způsob kontroly a hodnocení postupu řešení, den a místo schválení projektu a jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.