INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Možnost odpočtu daně na výzkum a vývoj

5.4.2016

Podnikatelé mohou ušetřit až 190 000 korun při investici jednoho milionu korun do vlastního výzkumu a vývoje (při sazbě daně z příjmů právnických osob 19 %). Daňové odpočty na výzkum a vývoj mohou české firmy využívat již deset let. V současnosti se zvýšilo povědomí o tomto nástroji nepřímé podpory. Možnost odpočtu pomáhá v rozvoji firmy a zvyšuje konkurenceschopnost na globálním trhu.

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj je v ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, umožňující každé společnosti splňující zákonná kritéria odečíst (po druhé) od základu daně 100 % výdajů vynaložených na inovativní a vývojové projekty. Mezi výdaje, které lze odečíst patří:

  • Mzdy a zákonné odvody
  • Náklady na spotřebovaný materiál
  • Provozní náklady (energie, telekomunikace, drobný hmotný materiál)
  • Odpisy hmotného i nehmotného majetku
  • Služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace

Náklady se pak od základu daně odečtou dvakrát, poprvé účetně a podruhé daňově, kdy se dají využít ke snížení daňového základu profitabilní firmy. Firmy mohou vést i více projektů souběžně, jestliže má každý z nich odlišný předmět výzkumu.

Pro možnost odpočtu musí podnik splnit znaky definující výzkum a vývoj a to vyjasnění výzkumné či technologické nejistoty a docílení ocenitelného prvku novosti. Předpokládaná novost a překonávání technické nejistoty avšak nemusí být absolutní z pohledu určitého trhu či dané branže, ale stačí, že se toto odehrává v rámci daného podniku. Například se může jednat o výrobu nových či zlepšených výrobků, materiálů nebo technologií, zavádění nových nebo zdokonalení dosud využívaných výrobních postupů a metod, snižování dopadů na životní prostředí, snižování energetické náročnosti nebo zmetkovosti.

Podmínkami pro uplatnění daňového odpočtu je prokázání existence projektu výzkumu a vývoje. Písemný dokument musí být schválen ještě před zahájením samotného projektu. V dokumentu musí být obsaženy základní informace o projektu, jako jsou základní identifikační daje o firmě, cíle projektu, doba řešení projektu, předpokládaný rozpočet, jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu. Je nutné uvést i jejich kvalifikaci a formu pracovněprávního vztahu, způsob kontroly a hodnocení postupu řešení, den a místo schválení projektu a jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.