INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Implementace směrnice ATAD

28.2.2019

Směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) by měla být implementována do novely zákona o dani z příjmů. Původně měla být novela účinná již od ledna letošního roku. Změny se mají ovšem projevit až později, ve většině případů až od příštího roku.

Směrnice ATAD se snaží harmonizovat konkrétní pravidla především v oblasti přímých daních, která by zajistila, že daně budou placeny tam, kde vznikají zisky a hodnoty. Implementace směrnice do českého daňového řádu bude znamenat omezení uznatelnosti tzv. nadměrných výpůjčních výdajů. Jedná se o výpůjční výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů po odečtení zdanitelných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období.

Výpůjčními výdaji jsou:

  • úroky z úvěrů/zápůjček/leasingu
  • úroky, které jsou zahrnuty v pořizovací ceně majetku
  • související kursový rozdíl a výdaje obdobné

Nadměrné výpůjční výdaje budou uznatelné v základu daně pouze do stanoveného limitu vypočteného pro daňové účely z daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. Bude se jednat o limit 30 % daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací, nebo o 80 milionu korun.

Evropská směrnice ATAD se promítá i v zavedení zdanění ovládané zahraniční společnosti. Nové pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti spočívá v povinnosti dodanění příjmů dosažených prostřednictvím ovládané společnosti, které se nachází v daňové jurisdikci s nízkým zdaněním. Za ovládanou zahraniční společnost se považuje společnost, ve které český daňový rezident sám nebo s přidruženými osobami má větší než 50% podíl, nebo se jedná o stálou provozovnu českého daňového rezidenta.

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státe, musí tedy do svého základu daně zahrnout pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentní v členském státě poplatníka.