INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnanecké benefity

20.3.2024

Konsolidační balíček, který nabyl účinnosti na začátku letošního roku, zpřísnil podmínky daňového zvýhodnění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. Jedná se například o zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou, příspěvky na dětské letní tábory či nákupy knih.  Původně chtěla vláda zrušit daňové osvobození benefitů úplně, ale nakonec vyslyšela připomínky odborů a zaměstnavatelských svazů.

Volnočasové benefity svým zaměstnancům poskytuje téměř 90 procent zaměstnavatelů. Od nového roku platí, že všechny dříve od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Ta se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto vyměřovacího základu. V roce 2024 je tedy strop 21 983 korun. Zaměstnanci benefity v hodnotě přesahující stanovený limit musí zdanit jako běžnou mzdu.

Limit se hodnotí ve vztahu ke každému zaměstnavateli zvlášť. Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu jsou tedy osvobozené na straně zaměstnance a jejich hodnota je považována za daňově neuznatelný náklad na straně zaměstnavatele.  Hodnota benefitu přesahující zákonný limit je považována za zdanitelný příjem zaměstnance a zároveň za daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele.

Konsolidační balíček i zrušil osvobození nadlimitních stravenek. Pro stravenky platí stejné limity a pravidla zdanění jako pro peněžní plnění – stravenkový paušál. Pro letošní rok je u paušálu daňově uznatelná částka 116,20 koruny.  Osvobození od daně je u zaměstnanců limitováno do 70 % horní hranice stravného, které zaměstnavatel může poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. V případě, že zaměstnanec pracuje více než 11 hodin, může mu zaměstnavatel poskytnout i druhý stravenkový paušál. Pokud zaměstnavatel poskytne příspěvek, který překročí limit, bude tato nadlimitní část příjmem, jenž zaměstnavatel musí zdanit a odvést z něj pojistné.