INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM – Nájem bytu (nájemce)

26.6.2013

Tímto článkem nastíníme některé změny, které budou vyvolány účinností Nového obchodního zákoníku (NOZ) pro nájemce bytu. Je nutno zmínit, že ustanovení v NOZ budou použity nejen na nově uzavírané smlouvy, ale také na ty staré, což může způsobit podstatný zásah do již trvajících soukromoprávních vztahů.

Novým občanským zákoníkem dochází k definování bytu jako místnosti nebo souboru místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. V současné právní úpravě je byt vnímán také jako místnost nebo soubor místností, nicméně je doplněno, že jsou dle stavebního úřadu určeny k bydlení. Nově tedy může pronajímatel pronajmout byt, který je k bydlení vhodný a zdravotně způsobilý, i přestože není rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení – dle ustanovení NOZ se bude jednat o platný nájem bytu.

Změny se dotkly také smluvního ujednání nájmu bytu. Nyní je třeba v nájemní smlouvě přesně označit byt, který je předmětem nájmu, jeho příslušenství, rozsah užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši, a pokud některá informace ve smlouvě chybí, je smlouva zcela neplatná. NOZ poskytuje možnost uzavření smlouvy pouze za podmínek, kdy panuje mezi stranami shoda na předmětu nájmu a na tom, že za jeho užívání náleží pronajímateli úplata. Další novinkou je ochrana nájemce, kdy nájemce, který užívá byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, získává tzv. faktický nájem – žádný majitel již nemůže pronajímat nemovitost bez smlouvy a tím zbavit nájemce jakékoli ochrany, protože se nájemní smlouva po třech letech užívání bytu pokládá za řádně uzavřenou.

Některé změny v NOZ – výhody pro nájemce

Doposud platí pravidlo, že se po skončení nájmu nebo vypovězení nájemní smlouvy vrací nemovitost v původním stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení – např. veškeré stavební úpravy, i když jsou majitelem schváleny, by měly být odstraněny bez nároku na náhradu. NOZ přináší zásadní změnu – veškeré změny, které přináší pro danou nemovitost zhodnocení a probíhají se souhlasem pronajímatele, je pronajímatel povinen uhradit.

Dále bychom mohli zmínit novinku ve světě podnikatelů, kdy bude muset pronajímatel (nejspíše prostřednictvím nového nájemce) za jistých okolností uhradit původnímu nájemci náhradu za výhodu, kterou získal převzetím zákaznické základny. Můžeme se setkat s tím, že se zmrzlinář vypovězený z pronajaté provozovny, bude domáhat náhrady za přenechání mnoha milovníků zmrzliny, které svým umem pro provozovnu získal.

Problematika nájmu bytu je velice rozsáhlé téma. V tomto článku jsme nastínili pouze pár změn, které NOZ od roku 2014 přináší - komplexní přehled o nájemních smlouvách můžete získat na našich odborných seminářích. V dalším článku se podíváme na změny, které NOZ přináší pro pronajímatele.

Všechny díly seriálu Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM: