INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení hranice tržeb pro spolky

23.5.2017

Ministerstvo financí zvýšilo hranici tržeb pro spolky a neziskové organizace na 300 000 korun ročně. Do této hranice nemusí evidovat tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti, nebo do 5 % celkových příjmů. Za vedlejší činnost je například považován prodej stánkového občerstvení při venkovském fotbalovém zápase, či různé plesy nebo místní zábavy, které pořádají místní spolky. Původně byla hranice stanovena ve výši 175 000 korun.

Do této hranice se započítávají tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou apod. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají.

Avšak i tato nová hranice je pro sdružení místních samospráv příliš malá. „Naše sdružení obcí velmi očekávalo vydání nové metodiky pro tyto veřejně prospěšné poplatníky, neboť absurdní limit 175 000 korun omezoval aktivitu spolků, omezoval regionální kulturu a společenský život v obcích. Nový limit je sice krokem vpřed, ale je také nedostatečný,“ uvedl předseda sdružení Stanislav Polčák. Za minimální hranici považuje půl milionu Kč.

V nové metodice došlo i k upřesnění online platebních metod. Pro posouzení, zda tržbu evidovat, je nutné vyhodnotit charakter platební metody a zda jsou u dané formy převodu peněžních prostředků splněny formální znaky evidované tržby.

Došlo i k upřesnění v oblasti spropitného. Pokud je spropitné v restauraci příjmem zaměstnanců, nepodléhá tato částka evidenci tržeb. Jestliže je spropitné příjmem zaměstnavatele, tak příslušná částka EET podléhá a to i bez ohledu na to, zda je spropitné zaplaceno odděleně.

I nadále platí, že elektronickou účtenku lze vydat jen tehdy, pokud zákazník vysloví předem s touto formou účtenky souhlas. „Elektronické vystavení účtenky zákazníkům, kteří o tuto formu vystavení účtenky neprojeví zájem, představuje obcházení smyslu ZoET a diskriminaci těch zákazníků, kteří nemají možnost nebo schopnost převzít účtenku v elektronické formě. Splnění povinnosti vystavit účtenku zákazníkovi není možné podmínit zaplacením jakékoli částky či uhrazením poplatku ze strany zákazníka,“ upřesňuje se nově v metodice.