INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění příjmu z pronájmu

13.12.2018

Příjmy z pronájmu podléhají dani z příjmů. Daň se platí ze zisku, tedy z příjmů bez výdajů.  K soukromému pronajímání není nutné zřizovat živnostenský list. Příjmy z pronájmu podléhají nižšímu zdanění než u stejně vysokého příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Zdanění příjmu z pronájmu nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění (u fyzických osob). Nezohledňuje se ani do příjmů pro výpočet solidární daně, a i při nulových skutečných výdajích je možné uplatnit výdaje 30% výdajovým paušálem, nejvýše však do částky 300 tisíc korun. V případě, že se rozhodnete v přiznání snižovat základ daně o skutečné výdaje, je nutné vést o nich po celý rok podrobnou evidenci. Do výdajů nepatří ovšem peníze vynaložené na technické zhodnocení nemovitosti.

Od nájemného je možné odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti.
Mezi takové výdaje například patří:

  • poplatky realitní kanceláři,
  • odpisy nemovitosti,
  • úroky hypotéky na pořízení nemovitosti,
  • náklady na vybavení, jako je například nábytek,
  • náklady na opravu a údržbu,
  • pojištění nemovitosti,
  • daň z nemovitosti.

Výdaje můžete uplatnit buď ve skutečné výši, nebo paušálem, tedy procentem z příjmů z pronájmu. Při menších příjmech je i možnost odečíst paušální výdaje za dopravu. Výše paušálního výdaje na dopravu činí 5 000 korun za měsíc. Pokud je nemovitost zapsána v obchodním majetku společnosti nebo živnostníka, lze majetek odepsat.

V případě, že máte příjmy z pronájmu, musíte podat daňové přiznání, tedy i jako zaměstnanci. K vyplnění daňového přiznání potřebují zaměstnanci od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z manželů, a to i v případě, že plynou z více pronajatých nemovitých věcí nebo movitých věcí, a to i rozdílného charakteru.

Pronájmem si mohou přivydělat i ti, kdo jsou v předčasné penzi. Kromě pobírání státního důchodu, mohou mít i libovolně vysoký příjem z pronájmu.