INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zabrání Evropská komise nadnárodním společnostem vyhýbat se daním?

10.1.2014

Evropská komise předložila návrh na změnu směrnice o systému zdanění mateřských a dceřiných společností 2011/96/EU (tzv. Parent Subsidiary Directive), jehož záměrem je omezit příležitosti korporací, jak se zcela vyhnout zdanění. Tato směrnice původně vznikla, aby ochránila firmy před dvojím zdaněním podílů na zisku u jednotlivých členů nadnárodních skupin společností. Pokud má firma například mateřskou společnost v Německu a dceřinou společnost ve Francii, nemělo by dojít ke zdanění žádného příjmu společnosti více než jednou. Nicméně určité mezery, které tato směrnice obsahuje, byly zneužívány některými firmami, aby se vyhnuly povinnosti platit daně úplně. Účelem navrhované novely je právě odstranit tyto nedostatky a zabránit firmám zneužívat tento systém.

Problematika vyhýbání se platbě korporátní daně je palčivým problémem nejen v mnoha zemích EU, ale i na globální úrovni. Potřeba zasáhnout proti těmto praktikám byla často zdůrazňována i na nedávných summitech G20 a G8. V reakci na akční plán OECD a zemí G20, tzv. BEPS (Base erosion and profit shifting), vzniká rovněž od prosince 2012 akční plán na úrovni EU, jehož cílem je koordinovaný postup členských zemí v boji proti agresivnímu daňovému plánování.

Návrh na novelizaci zmíněné směrnice 2011/96/EU představuje jeden z kroků realizace tohoto akčního plánu Evropské unie.

Jak uvádí Luděk Vacík a Lenka Fialková na webových stránkách společnosti KPMG, Evropská komise navrhuje tato pravidla, která by měla pomoci zamezit zneužívání principů směrnice:

  1. „Členské státy by měly přijmout taková opatření, na jejichž základě by výhody plynoucí ze směrnice byly poskytovány pouze tehdy, bude-li mít uspořádání podnikatelských aktivit skutečný ekonomický obsah. Zejména by tedy neměly být společnostem k dispozici v případě umělého uspořádání, jehož podstatným cílem bude získání daňové výhody, která by jim jinak nepříslušela. Návrh obsahuje příklady situací, které by byly relevantní při posouzení takového umělého uspořádání. Příkladem je holdingová společnost integrovaná v podobě tzv. „poštovní schránky“ bez ekonomické podstaty činnosti do celkové struktury podnikání tak, aby společnost dosáhla osvobození od srážkové daně.
  2. Další navrhovanou změnou je odmítnutí výhod směrnice pro tzv. hybridní půjčky. Jedná se o případy, v nichž je půjčka považována v jednom státě za dluh, zatímco ve druhém státě za vklad do kapitálu. Z daňového hlediska jsou pak úroky vjednom státě daňově odečitatelné, zatímco ve druhém jsou příjmy jakožto dividendy osvobozeny.“

Směrnice již v současnosti obsahuje ustanovení, které dává možnost členským státům používat domácí pravidla zamezující zneužívání směrnice. Do jisté míry dnes záleží na tom, jaká pravidla zavedou jednotlivé státy na lokální úrovni. Praktický dopad začlenění takového konkrétního ustanovení do směrnice bude pravděpodobně významný. Daňové správy jednotlivých členských států budou patrně mnohem častěji využívat tato ustanovení a lze očekávat, že se domácí soudy budou častěji dotazovat na jejich interpretaci Soudního dvora EU.

Návrh změny směrnice počítá s implementací členskými státy do konce roku 2014. Předtím však návrh musí projít celým schvalovacím procesem v Evropské unii. Například Velká Británie se již vyjádřila na podporu tohoto návrhu. „Vítáme návrh Evropské komise k odstranění příležitostí, jak se vyhnout placení korporátní daně, a budeme dále zvažovat návrh na změnu směrnice o systému zdanění mateřských a dceřiných společností“ řekl pro International Business Times mluvčí britské státní finanční správy.