INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejné zakázky bude možné zadávat elektronicky

19.12.2013

Od jara 2014 bude v provozu zkušební verze Národního elektronického nástroje (zkr. NEN) pro zadávání veřejných zakázek – novela zákona o veřejných zakázkách nedávno prošla poslaneckou sněmovnou. Tento nástroj je realizovaný v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (zkr. NIPEZ).  Nástroj měl být původně připraven k používání dříve než po roce 2014, ale MMR ČR jako příjemce dotace na tento projekt požádalo o prodloužení termínu ukončení jeho realizace – došlo k tomu kvůli povaze průběhu legislativního procesu. Jak je uvedeno výše, velmi diskutovaná novela zákona o veřejných zakázkách, o které na tomto webu již byla řeč, prošla kladně poslaneckou sněmovnou teprve před několika dny.

Z toho důvodu se MMR ČR přikloní k první variantě vývoje NEN, což znamená, že se přikloní k aktualizaci NEN dle schválené novely zákona o veřejných zakázkách a všechny změny vyvolané touto novelou budou promítnuty do všech dotčených prototypů systému, tedy:

1) Do analytických výstupů – zejména do „use case“ specifikace, datového modelu a designu jednotlivých komponent
2) Do podkladů pro testování – zejména do testovacích plánů, scénářů a dat
3) Do výstupů softwarové realizace NEN

Co je cílem NEN?
Cílem Národního elektronického nástroje je přispět ke zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek v organizacích zadavatelů, a to s úmyslem podpořit dodržování principů zákona o veřejných zakázkách a tzv. „principů 3E„ které určitě znáte – hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Jaký bude další postup po 31.3.2014?
Po tomto datu bude probíhat zkušebního provoz NEN a budou se ho účastnit jen vybrané subjekty veřejné správy. Provoz „naostro“ je plánován od 1.7.2014.

Bude NEN od počátku tzv. „ostrého provozu“ povinný pro všechny zadavatele veřejných zakázek?
Úprava povinnosti používání NEN ještě není ministerstvem pro místní rozvoj zpracována. Pro ústřední orgány veřejné správy bude ale zřejmě dle připravovaného návrhu používání NEN povinné, ostatní subjekty veřejné správy ho budou nejspíše využívat dobrovolně.

Na závěr si ještě vysvětlíme dva pojmy související s veřejnými zakázkami:

a) Snadno standardizovatelné komodity – ty byly vymezeny v seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím tzv. „elektronického tržiště“. Tyto komodity se snadno parametricky popisují.

b) Obtížně standardizovatelné komodity – ty jsou předmětem komplexních, strategických nákupů nebo investic s rozsáhlou metodickou a procesní podporou zadavatele – např. stavby dálnic, nebo služby typu informačních kampaní, projektové činnosti, právní služby, vysoce odborné poradenské služby apod.