INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozdíl mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním

21.3.2018

Opravným a dodatečným daňovým přiznáním se řeší situace, kdy jste sice daňové přiznání podali řádně a včas, avšak vyšly najevo skutečnosti, kvůli kterým je nutné původní podání opravit. Kdy se tedy jaké přiznání použije a za jakých podmínek?

Opravné daňové přiznání lze podat, pokud jste si chybu uvědomili ještě v termínu pro odevzdání daňového přiznání. V takovém případě podáte nový tiskopis s tím, že na první stránce tiskopisu zaškrtnete, že se jedná o opravné přiznání namísto řádného. Po opravení nesrovnalostí a vyplnění všech údajů, včetně stanovení daně se tiskopis odevzdá. Správce daně při vyměřovacím řízení poté bere v úvahu pouze to daňové přiznání, které bylo odevzdáno jako poslední. Pozor si však musíte dát na výši zaplacené daně. Pokud jste v prvním odevzdaném daňovém přiznání z důsledku chyby odvedli na dani více, než jste stanovili v opravném daňovém přiznání, nezapomeňte na zadní straně přiznání požádat správce daně o vrácení tohoto přeplatku. V opačném případě, kdy jste naopak odvedli na dani méně, musíte tento nedoplatek do lhůty pro podání daňového přiznání uhradit.

Dodatečné daňové přiznání poté musíte podat v zákonem stanoveném případě. Jedná se o situaci, kdy jste si chybu uvědomili až po termínu pro odevzdání daňového přiznání a zároveň jste daň stanovili na nižší úrovni, než by měla reálně být. Učinit tak musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste chybu zjistili. Do stejného data je nutné rozdíl v dani i doplatit. Pro dodatečné daňové přiznání je nutné využít nový tiskopis, na kterém na první straně zaškrtnete, že se jedná o dodatečné daňové přiznání a uvedete zde i datum, ve kterém jste došli ke zjištění nových skutečností. V přiznání poté uvedete rozdíl oproti poslední známé dani.
V opačné situaci, kdy daň byla stanovena na vyšší úrovni oproti skutečnosti nebo jste uvedli nesprávné údaje, které nemají vliv na výši daně již povinnost podat dodatečné daňové přiznání nemáte. Pokud však tak učiníte, musíte v přiznání navíc uvést i důvody, které Vás vedli pro jeho dodatečné podání. Dodatečné daňové přiznání, ve kterém byla stanovena daň nižší než poslední známá daň, nelze podat v případě, kdy tato daň byla stanovena pomocí pomůcek nebo na základě sjednání daně. Podání nelze dodatečně podat ani na daň, na kterou byla zahájena daňová kontrola.

V dodatečném daňovém přiznání si musíte dát pozor na výši odčitatelných položek a položek snižující základ daně. Jejich vyšší částky můžete uplatnit pouze na vyšší nebo shodnou daňovou povinnost.