INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přehled o příjmech a výdajích

7.4.2016

Přehled o příjmech a výdajích musí podat každá OSVČ, která v minulém roce vykonávala činnost. Nebere se v potaz to, zda podnikáte na vedlejší či hlavní činnost, nebo zda jste podnikali jen po část roku. Povinnost podat přehled máte i v případě, že z důvodu nízkých příjmů po odpočtu výdajů jste nemuseli podávat daňové přiznání.

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně čince se odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání. OSVČ je povinna zdravotní pojišťovně předložit Přehled o příjmech a výdajích nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Nejpozději lze tedy podat přehled za rok 2015 do 2. května 2016. Pokud OSVČ využívají služeb daňového poradce, musí podat přehled do 1. srpna. Musí ale tuto skutečnost pojišťovně nahlásit nejpozději do 2. května.

Sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, sociální pojištění se počítá z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2015 je za každý měsíc minimální vyměřovací základ 6 653 korun. Je stanoven i maximální vyměřovací základ, který činí 1 277 328 korun.

OSVČ, které nevstoupily do II. pilíře, odvádí na sociálním pojištění za minulý rok 29,2 % z vyměřovacího základu. Pokud jsou účastníky II. důchodového pilíře, odvádí na sociálním pojištění 26,2 % z vyměřovacího základu. Od letošního roku je II. důchodový pilíř zrušen a v Přehledu o příjmech a výdajích bude sazba sociálního pojištění pro všechny OSVČ stejná.

Částka zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. I tomto případě je vyměřovací základ polovina daňového základu. Minimální vyměřovací základ činí 13 305,50 korun. Od vypočteného zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku, případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích.

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na časté chyby při vyplnění přehledu. „Častou chybou OSVČ při vyplňování Přehledu je nesprávné uvedení úhrnu zaplacených záloh na důchodovém pojištění v řádku 39, dále OSVČ velmi často chybují při vyplňování počtu měsíců výkonu činnosti, jestliže ji nevykonávaly po celý rok, a také při rozdělování měsíců na hlavní a vedlejší, kdy za chybu je považován vyšší počet měsíců vedlejší činnosti, než eviduje OSSZ (řádek 27 v návaznosti na řádek 18),“ popisuje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.