INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále ZVR) je jedním z prováděcích zákonů zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 (dále NOZ). Následující článek má za cíl stručně pojednat o stávajících veřejných rejstřících, jak jsou stanoveny zákonem. Protože zákon o veřejných rejstřících je prováděcím předpisem NOZ, jsou v článku uvedeny vztahy k NOZ, v němž se upravují jednotlivé právnické a fyzické osoby.

Právní úprava právnických osob

Vznik, změna a zánik právnických osob jsou upraveny v ustanovení § 3041 a násl. NOZ. NOZ také hovoří o veřejných rejstřících právnických osob v ustanoveních § 120 a § 121 NOZ. Tato dvě ustanovení obsahují pravidla zápisu právnických osob do veřejných rejstříků a doporučujeme je k pozornosti.

DRUHY VEŘEJNÝCH REJSTŘÍKŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob jsou následující:

 1. Spolkový rejstřík (§ 26 a násl. ZVR)  - viz též právní úprava spolků podle § 214 a násl. NOZ
  Podle ustanovení § 26 a násl. ZVR se do spolkového rejstříku zapisují: 
   a) spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „spolek“),
   b) pobočné spolky a pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „pobočný spolek“) a
   c) další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon.
  Práva, povinnosti a způsoby zápisů jsou uvedeny v následujících ustanovení
 2. Nadační rejstřík § 31 ZVR  - viz též právní úprava nadací podle § 306 a násl. NOZ
  Do nadačního rejstříku se zapisují nadace a nadační fondy.  Podle ustanovení § 32 návrh na zápis založeného nadačního fondu do nadačního rejstříku podává zakladatel; není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá návrh na zápis jménem nadačního fondu jeho správní rada. Další práva, povinnosti a způsoby zápisu jsou uvedeny v následujících zákonných ustanoveních.
 3. Rejstřík ústavů - § 35 ZVR -  viz též právní úprava ústavů podle § 402 s násl. NOZ
  Do rejstříku ústavů se zapisují ústavy a podle § 36 a návrh na zápis založeného ústavu do rejstříku ústavů podává zakladatel; není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá návrh na zápis jménem ústavu jeho ředitel nebo jiná osoba v působnosti statutárního orgánu. Další práva, povinnosti a způsoby založení ústavů jsou v následujících ustanovení ZVR.
 4. Rejstřík společenství vlastníků jednotek - § 39 ZVR - viz též právní úprava bytového vlastnictví v ustanovení § 1158 a násl. NOZ.
  Do rejstříku společenství vlastníků jednotek se zapisují společenství vlastníků jednotek a podle § 40 návrh na zápis založeného společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek podávají všichni členové výboru nebo předseda společenství vlastníků jednotek.
 5. Obchodní rejstřík (§ 42 a násl. ZVR)
  Do obchodního rejstříku se zapisují a) obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev (dále jen „obchodní korporace“), b) fyzické osoby, 1. které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis, a 2. uvedené v § 43, které podnikají na území České republiky, a požádají o zápis, a c) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu tento nebo jiný zákon.
 6. Rejstřík obecně prospěšných společností (§ 52 a násl.)  

Rejstříkový soud

Rejstříkový soud vede pro každou zapsanou osobu, odštěpný závod jejího obchodního závodu (dále jen „závod“), závod zahraniční osoby nebo její odštěpný závod a pobočný spolek nebo jinou obdobnou organizační jednotku zahraničního spolku vyvíjejícího činnost na území České republiky zvláštní vložku. Je důležité upozornit, že součástí veřejného rejstříku je sbírka listin.

Činnost rejstříkového soudu
Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz (dále jen „zápis“), jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě (dále jen „listina“) do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu.

Oznamovací povinnost rejstříkového soudu

Zákon ukládá rejstříkovému soudu, aby oznámil zveřejňované údaje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu také příslušnému správci daně z příjmů, orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnostenskému úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikatelské oprávnění. Rejstříkový soud oznámí příslušnému živnostenskému úřadu, že osoba, které byl vydán výpis podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, nepodala návrh na zápis nebo jejímu návrhu nebylo vyhověno. Rozsah a způsob zveřejnění zápisu upraví vláda nařízením. Na základě principu formální publicity (§ 3 ZVR) rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis podle podmínek § 4 a násl. ZVR, kde jsou uvedeny podmínky vydání ověřených a neověřených opisů rejstříkovým soudem.

Ministerstvo financí také bude vydávat informace

Podle ustanovení § 7 ZVR ministerstvo financí je uveřejní způsobem umožňující dálkový přístup informace o osobách zapsaných v České republice a údaje o tom, ve kterém veřejném rejstříku jsou tyto osoby zapsány. Ustanovení § 7 pak dále uvádí, jaké informace budou dále předávány žadateli.

Princip materiální publicity

Princip materiální publicity je naplněn v ustanovení § 8 ZVR. Ten uvádí, že proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti. Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve.

Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět. Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost. V ustanovení § 9 ZVR je uvedeno, jak bude rejstříkový soud postupovat, kdy zapsaná osoby uvede, oproti donucujícímu ustanovení ZVR chybný údaj, a dále řeší nesoulad mezi zápisem v různých jazycích apod. 

Zákon dále podrobně stanoví povinnosti při zápisu a výmazu z rejstříku a povinnosti při dodávání a ukládání listin a informací. 

Zákon má dále svou procesní část, které je nutno věnovat velkou pozornost ze strany zapisujících se osob.