INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Konkurenční doložka

18.7.2018

Konkurenční doložka představuje institut zakotvený v zákoníku práce, který má za úkol preventivně chránit zájmy zaměstnavatele.

Zaměstnanec se tak podpisem konkurenční doložky zavazuje ke zdržení se výkonu shodné výdělečné činnosti nebo činnosti, jež by byla vůči zaměstnavateli konkurenční. Na straně druhé vzniká zaměstnavateli závazek vůči zaměstnanci spočívající v přiměřené peněžní náhradě, minimálně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku. Konkurenční doložka smí být uzavřena maximálně na délku jednoho roku a může být součástí pracovní smlouvy nebo ji lze následně uzavřít jako samostatné ujednání, a to kdykoliv během pracovního poměru. Takto uzavřená doložka platí i v průběhu zkušební doby.

Ke vzniku konkurenční doložky je zapotřebí písemná forma, stejně tak i k jejímu odstoupení a výpovědi. Konkurenční doložku lze uzavřít například i se zaměstnancem, který není v pracovním poměru, ale vykonává práci pouze na základě dohody konané mimo pracovní poměr. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2012 je konkurenční doložka neplatná pokud postrádá závazek zaměstnavatele poskytnou zaměstnanci přiměřenou náhradu, ale i v případě, kdy peněžitá náhrada byla sjednána, avšak v nižší výši než ukládá zákon. Dle zákoníku práce nelze konkurenční doložku sjednat s pedagogickými pracovníky škol apod.

Konkurenční doložku může zaměstnanec ukončit odstoupením, výpovědí, dohodou, případně zaplacením smluvní pokuty. Při výpovědi ze strany zaměstnance konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi zaměstnavateli. Zaměstnavatel od konkurenční doložky poté může odstoupit pouze v průběhu trvání pracovního poměru zaměstnance, a to pouze ze zákonných nebo sjednaných důvodů.