INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidenční list důchodového pojištění

1.5.2018

Evidenční list důchodového zabezpečení za rok 2017 musí zaměstnavatelé odevzdat nejpozději do 30.dubna 2018, pokud výdělečná činnosti trvala k 31.12.2017. V případě, že výdělečná činnost skončí dříve, evidenční list důchodového pojištění (ELDP) se vyplňuje do jednoho měsíce od ukončení, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Zaměstnavatel tedy musí vést evidenční list důchodového pojištění pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění, včetně starobních důchodců. Evidenční listy vystavuje zaměstnavatel ve třech vyhotoveních – jeden originál a dva stejnopisy. Originál je určen pro Českou správu sociálního zabezpečení, jeden stejnopis je předám zaměstnanci a druhý si zaměstnavatel ponechá po dobu tří let ve své evidenci.

Evidenční listy se nevyplňují u zaměstnanců, kterým účast na pojištění nevznikla, např. u dohod o provedení práce do 10 000 korun měsíčně nebo u zaměstnání malého rozsahu.

Náležitosti evidenčního listu důchodového pojištění:

  • identifikační údaje zaměstnavatele,
  • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
  • druh výdělečné činnosti,
  • dobu účasti na důchodovém pojištění,
  • dobu důchodového pojištění,
  • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
  • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Evidenční listy důchodového pojištění se předkládají na sociální správu v papírové nebo elektronické podobě. Vyplnění evidenčních listů v tomto roce ovlivní novely zákona o nemocenském pojištění. Od 1. února 2018 je vyloučenou dobou doba, po kterou trvala otcovská poporodní péče. Od 1. června 2018 bude také vyloučenou dobou i doba, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče (ošetřovné - nejvýše 90 kalendářních dnů).