INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové sankce

24.3.2015

Od letošního roku se některé daňové sankce zmírnily. Zmírnění daňových sankcí je výsledkem novely daňového řádu, která státu umožňuje možnost promíjet penále a úroky z prodlení „slušných plátců“. Nová právní úprava daňového řádu je účinná od 1. ledna roku 2015. Za zapomenutí tedy některým daňovým poplatníkům nebudou hrozit sankce.

Podmínkou pro prominutí sankce je ovšem to, že daně platíte pravidelně. Pokud jednou zapomenete, nikdo vás nebude v takovém případě pokutovat. Prominout pokutu bude možné, jen pokud byla dlužná daň již uhrazena. Sankce vám určitě nebude prominuta v případě, že stále dlužíte peníze finančnímu úřadu.

V minulosti platilo, že úrok z prodlení při zpoždění platby daně je roční repo sazba České národní banky plus 14 procentních bodů od pátého pracovního dne prodlení, maximálně za 5 let. Toto nařízení platí i pro letošní rok ovšem s dodatkem, že vzniklý úrok lze od 1. ledna prominout a to v celé výši.

Pokud je doměřována daň správcem daně, činí penále 20 % z částky doměřené daně, je-li daň zvyšována nebo snižován nadměrný odpočet. Penále ve výši jednoho procenta platí, pokud je snižována daňová ztráta. I toto ustanovení stále platí, nově ovšem s dodatkem, že správce daně může prominout až 75 % penále.

„Celkově se tato novela snaží zamezit sankcionování daňových subjektů, kteří své daňové povinnosti plní a se správcem daně spolupracují, platí daně správně a včas, avšak v jednom konkrétní případě pochybily. Komora daňových poradců i jednotliví daňoví poradci po této normě dlouhodobě volali, Ministerstvo financí jejich žádost vyslyšelo a  tuto normu připravilo, zároveň jsem velmi ráda, že spolu s ní vyšel velmi záhy i rozsáhlý pokyn, který stanovuje jasné podmínky uplatnění prominutí tak, aby nedocházelo k narušení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí a dobrý úmysl se neotočil proti subjektům, které své daňové povinnosti plní řádně a včas.“ říká Radka Mašková, ředitelka v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte.

Pro prominutí daňových sankcí je důležité podat žádost o prominutí a to nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru. Žádost je ovšem někdy zpoplatněna. Pokud se rozhodnete podat žádost o prominutí příslušenství daně, musíte počítat s tím, že žádáte-li o prominutí částky vyšší než tři tisíce korun, pak tato žádost podléhá zpoplatnění správním poplatkem ve výši jednoho tisíce korun. Pokud žádáte o prominutí částky do třech tisíc, správní poplatek se nehradí.