V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňová optimalizace

21.8.2015

Daňová optimalizace vychází z racionálního uvažování daňových poplatníků. Je logické, že se subjekt, plátce daně, snaží snížit své daňové zatížení tak, aby byla platba daně co nejnižší a z účetního výsledku hospodaření zbylo daňovému subjektu co nejvíce finančních prostředků pro financování např. rozvoje dalších podnikatelských aktivit nebo výplaty dividend. Při daňové optimalizaci tedy z pravidla dochází k využití všech možností (které zákon poskytuje) ke snížení daňového základu, a tedy i daně samotné.

Daňová optimalizace může probíhat prakticky u každé daně, kterou je daňový poplatník zatížen. Při komplexní optimalizaci se tak nehledí pouze na daň z příjmů, ale je třeba využít možností daňových úlev také u daně silniční, daně z nemovitých věcí, daně z přidané hodnoty a ostatních daní, které poplatníka zatěžují.

Pro správné využití všech optimalizačních možností je nezbytná znalost jednotlivých ustanovení zákona o konkrétní dani, a proto z pravidla k daňové optimalizaci dochází s pomocí daňového poradce nebo advokáta. Daňové poradenství představuje významnou oblast v řešení ekonomických otázek daní, odvodů, poplatků a jiných plateb a musí být vykonáváno v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, respektive zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Při daňové optimalizaci můžeme rozlišovat dva přístupy, kterými k optimalizaci dochází. Základním přístupem je legální přístup, při kterém dochází k využití možností snížení základu daně dle znění jednotlivých ustanovení zákona, nebo snížení daňového základu díky využití mezer ve znění daňového předpisu. Při využívání mezer zákona dochází často k balancování mezi legálním a nelegálním přístupem, a je proto nutné nástroje optimalizace volit obezřetně. Další přístup představuje nelegální přístup k daňové optimalizaci. Pokud dochází k vědomému a úmyslnému snížení daňového základu a následnému odvodu nižší daně, jedná se o úmyslný daňový únik, který je trestným činem. Dle ustanovení § 240 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, může být pachatel, který zkrátí daň ve velkém rozsahu, potrestán odnětím svobody až na deset let. K daňovým únikům může docházet mnoha způsoby – zatajením příjmů a krácením tržeb, vyplácením mzdy bez evidence, a tedy bez odvodu pojistného, neoprávněným účtováním nákladů apod.

V souvislosti s pojmem nelegální daňové optimalizace je třeba zmínit, že ve věcích daňových dochází často k obcházení zákona a zneužití práva. Při zneužití práva a obcházení zákona dochází k chování směřujícímu ke snížení daňové povinnosti v souladu s formálním zněním právních norem, ale buď je toto chování pouze „zdánlivé“ - dochází k němu při zneužití práva, nebo slouží jako prostředek k účelnému obcházení normy jiné, k čemuž dochází při obcházení práva. Blíže na obcházení zákona a zneužití práva nahlédneme v dalších článcích.